در حالی که عملیات فناوری اطلاعات ممکن است مستقیما از اپلیکشن های نرم افزاری به عنوان یک سرویس پشتیبانی نکند، هنوز هم نقطه تماس برای کاربران نهایی و vendor اپلیکشن است. در این دوره با توانایی مدیریت روابط  Vendor و کاربران SaaS، پشتیبانی از کاربران SaaS، کار با SaaS vendor، نقش در مدیریت تغییرات SaaS، پشتیبانی از اپلیکشن های SaaS مورد نیاز برای مدیریت انتظارات با ذینفعان داخلی و خارجی آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • پشتیبانی از کاربران SaaS
 • مدیریت انتظارات کاربرد
 • انتظارات امنیتی و پشتیبانی
 • عیب یابی SaaS
 • راهنمایی های انتظار SaaS
 • کار با SaaS Vendor
 • اتصال با SaaS Vendor
 • مشارکت در جوامع SaaS
 • پشتیبانی SaaS
 • تغییرات SaaS
 • مدیریت تغییرات SaaS
 • تست و بازخورد