پیشنهاد فرادرس

آموزش ارتباط با Vendor و کاربران SaaS

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب

در حالی که عملیات فناوری اطلاعات ممکن است مستقیما از اپلیکشن های نرم افزاری به عنوان یک سرویس پشتیبانی نکند، هنوز هم نقطه تماس برای کاربران نهایی و vendor اپلیکشن است. در این دوره با توانایی مدیریت روابط  Vendor و کاربران SaaS، پشتیبانی از کاربران SaaS، کار با SaaS vendor، نقش در مدیریت تغییرات SaaS، پشتیبانی از اپلیکشن های SaaS مورد نیاز برای مدیریت انتظارات با ذینفعان داخلی و خارجی آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • پشتیبانی از کاربران SaaS
 • مدیریت انتظارات کاربرد
 • انتظارات امنیتی و پشتیبانی
 • عیب یابی SaaS
 • راهنمایی های انتظار SaaS
 • کار با SaaS Vendor
 • اتصال با SaaS Vendor
 • مشارکت در جوامع SaaS
 • پشتیبانی SaaS
 • تغییرات SaaS
 • مدیریت تغییرات SaaS
 • تست و بازخورد
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Liaising with SaaS Users and Vendors Publisher:Pluralsight Author:Sonia Cuff Duration:1h 0m Level:Intermediate

This course will teach you how to strengthen relationships, to manage expectations, and SaaS changes. Build the relationship between your IT team and the SaaS vendor.
While IT Operations may not directly support Software-as-a-Service applications, they are still the contact point for end users and the application vendor. In this course, Liaising with SaaS Users and Vendors, you will gain the ability to effectively manage those relationships. First, you will learn how to effectively support SaaS users. Next, you will discover how to work with a SaaS vendor. Finally, you will explore your role in managing SaaS changes. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge of supporting SaaS applications needed to manage expectations with the key internal and external stakeholders.
Course Overview
Course Overview
1m
Supporting SaaS Users
Introduction
3m
Managing Usage Expectations
5m
Security and Support Expectations
6m
Troubleshooting SaaS
2m
SaaS Expectation Tips
5m
Working with a SaaS Vendor
Introduction
2m
Connecting with Your SaaS Vendor
5m
Engaging in SaaS Communities
3m
Getting SaaS Support
6m
Having Your Say
3m
Keeping Ahead of SaaS Changes
Introduction
1m
Learning About SaaS Changes
6m
Managing SaaS Changes
4m
Testing and Feedback
3m

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 57.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Pluralsight Liaising with SaaS Users and Vendors_git.ir.rar