در این دوره با درک، پیکربندی و استفاده از Speaker Recognition و Bing Speech API، تشخیص نوع داده ای که قبول و ارسال می کند،  نحوه استفاده ازسی شارپ برای تعامل با آن و غیره آشنا می شوید. در پایان این دوره، دانشی از Recognition API و  Speech API بدست می آورید که شما را در فهم Microsoft Cognitive Services Suite یاری می کند.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مبانی Speech API
 • Cognitive Services چیست؟
 • عملکرد Cognitive Services
 • Speaker Recognition API – Speaker Verification
 • Speaker Recognition API – Speaker Identification
 • Bing Speech API
 • آناتومی ثبت نام
 • Speaker Enrollment API
 • گفتار به متن – متدهای پیاده سازی – API
 • گفتار به متن – API Request Header
 • گفتار به متن – حالت شناسایی
 • گفتار به متن – ساختار پاسخ
 • گفتار به متن –  مدیریت غلط
 • گفتار به متن – API – مزایا و محدودیت ها
 • گفتار به متن – کد – مزایا و محدودیت ها
 • گفتار به متن –  روش پیاده سازی – کد
 • متن به گفتار – مرور
 • متن به گفتار – سربرگ درخواست API
 • متن به گفتار – فرمت
 • نسخه ی نمایشی – گفتار به متن
 • نسخه ی نمایشی – متن به گفتار
 • خلاصه