به عنوان یک ارائه دهنده سرویس فناوری اطلاعات، شرکت شما به شکل سرویس ها برای  مشتریان خود ارزش قائل می شود. به منظور حفظ این ارزش، شما باید در حین نگهداری عملیات سرویس دهی نرمال، سریع و موثر به ارائه سرویس ها بپردازید. در این دوره با پشتیبانی مناسب از سرویس ها برای ارائه این ارزش، فرآیندهای رویداد، حادثه، و مدیریت مشکل، نحوه کاهش بار در Service Desk با درخواست انجام شده، راه اندازی Service Desk، مدیریت فنی، مدیریت عملیات IT و توابع مدیریت اپلیکیشن ها آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • اصطلاحات کلیدی و مفاهیم ITIL Foundation و عملیات سرویس
 • چرخه عمر ITIL
 • فرآیند ها و توابع
 • نقش ها
 • عملیات OSA و سرویس
 • چرخه عمر سرویس و OSA
 • مقاصد ، اهداف حوزه مدیریت رویداد
 • طراحی مدیریت رویداد
 • فعالیت های مدیریت رویداد
 • مقاصد ، اهداف حوزه مدیریت حادثه
 • تکمیل درخواست
 • مدیریت مشکل
 • گردش کار مدیریت مشکل
 • مدیریت دسترسی
 • ادغام مدیریت اطلاعات
 • ارزیابی عملکرد
 • نقش ها در OSA
 • آمادگی برای آزمون ITIL OSA
 • و غیره