برنامه نویسی تابعی نیاز به یادگیری پارادایم های برنامه نویسی جدید دارد، و Scala یک زبان عالی است که برای انجام این کار مناسب می باشد. در این دوره با زبان Scala، مبانی برنامه نویسی تابعی، سینتکس، توابع، کلاس ها، مجموعه ها و تطبیق الگو اسکالا، برنامه نویسی همزمان با استفاده از Scala و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • چرا اسکالا را یاد بگیریم؟
 • نصب
 • Scala REPL
 • Scala IntelliJ IDEA
 • مفاهیم برنامه نویسی تابعی
 • تغییر ناپذیری
 • Expressions در مقابل Statements
 • توابع
 • توابع خاص و ناخالص
 • متغیر ها و مقادیر
 • Loops
 • ساختار تابع
 • توابع ناشناس
 • کلاس ها
 • Null Checks و مدیریت خطا
 • مدیریت خطا در زبان دستوری
 • تطبیق الگو
 • مجموعه ها
 • مزایای Scala Collections Library
 • هم زمانی
 • و غیره