تبلیغات

آموزش برنامه نویسی تابعی با اسکالا

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، برنامه نویسی تابعی ، آموزش اسکالا (Scala)

برنامه نویسی تابعی نیاز به یادگیری پارادایم های برنامه نویسی جدید دارد، و Scala یک زبان عالی است که برای انجام این کار مناسب می باشد. در این دوره با زبان Scala، مبانی برنامه نویسی تابعی، سینتکس، توابع، کلاس ها، مجموعه ها و تطبیق الگو اسکالا، برنامه نویسی همزمان با استفاده از Scala و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • چرا اسکالا را یاد بگیریم؟
 • نصب
 • Scala REPL
 • Scala IntelliJ IDEA
 • مفاهیم برنامه نویسی تابعی
 • تغییر ناپذیری
 • Expressions در مقابل Statements
 • توابع
 • توابع خاص و ناخالص
 • متغیر ها و مقادیر
 • Loops
 • ساختار تابع
 • توابع ناشناس
 • کلاس ها
 • Null Checks و مدیریت خطا
 • مدیریت خطا در زبان دستوری
 • تطبیق الگو
 • مجموعه ها
 • مزایای Scala Collections Library
 • هم زمانی
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Scala: The Big Picture Publisher:Pluralsight Author:Harit Himanshu Duration:2h 16m Level:Beginner

Scala is one of the most popular functional programming languages that run on the JVM. This course covers the fundamentals of functional programming using Scala, reading and writing Scala code, error handling, classes, and concurrency.
Functional programming requires learning new programming paradigms, and Scala is an excellent language with which to do so. In this course, Scala: The Big Picture, you will learn the Scala language from scratch as a first step in your journey to master the language. First, you will learn the basics of functional programming which you’ll apply throughout the rest of the course. Next, you will explore the Scala language, from the basic syntax to functions, classes, collections, and pattern matching. Finally, you will discover how to do concurrent programming the right way using Scala. When you’re finished with this course, you will have the foundational knowledge needed to solve problems using Scala, and will know how to get help when needed.
Course Overview
1m 37s
Course Overview
1m 37s
Introduction
14m 34s
Overview
0m 42s
Why Learn Scala?
3m 37s
What You Will Learn
3m 4s
Installation
5m 0s
Scala REPL
0m 47s
Scala IntelliJ IDEA
0m 55s
Summary
0m 25s
Functional Programming Concepts
15m 20s
Overview
0m 39s
Immutability
2m 6s
Expressions vs. Statements
1m 6s
Functions
1m 3s
Pure and Impure Functions
4m 5s
Referential Transparency
1m 54s
Higher Order Functions
3m 31s
Summary
0m 54s
First Interaction with Scala
13m 8s
Overview
0m 48s
REPL
2m 42s
Variables and Values
1m 11s
Conditionals
2m 39s
Loops
5m 11s
Summary
0m 36s
Functions
12m 13s
Overview
0m 27s
Structure of a Function
3m 38s
Anonymous Functions
2m 41s
Higher Order Functions
4m 38s
Summary
0m 48s
Classes
15m 36s
Overview
0m 41s
Structure of Classes
4m 8s
Companion Objects
4m 3s
Creating Objects Using Apply
1m 9s
Case Classes
2m 36s
Launching Standalone Programs Extending App
2m 5s
Summary
0m 51s
Null Checks and Error Handling
8m 48s
Overview
0m 41s
Why Null Checks Are Bad
0m 48s
Option as a Better Alternative
3m 8s
Error Handling in Imperative Languages
0m 45s
Error Handling with Try
1m 15s
Error Handling with Either
1m 23s
Summary
0m 46s
Pattern Matching
10m 57s
Overview
0m 35s
What Is It?
1m 41s
Match on Constants
2m 2s
Match on Case Classes
1m 22s
Match on Sequences
1m 35s
Match on Type Only
1m 21s
Guarding Your Match
1m 34s
Summary
0m 44s
Collections
24m 1s
Overview
1m 21s
Benefits of Scala Collections Library
2m 25s
Mutable and Immutable
1m 15s
Class Hierarchy Diagram
2m 6s
List with Examples
1m 39s
Set with Examples
0m 53s
Map with Examples
1m 38s
Methods on Numeric Collections
1m 0s
Filtering, Size, and Conversion Operations on Collections
2m 59s
Transforming a Collection Using Map
2m 17s
Transforming a Collection Using FlatMap
2m 39s
Working with Option and FlatMap
2m 24s
Summary
1m 19s
Concurrency
14m 53s
Overview
0m 52s
Concurrency and Parallelism
2m 16s
Future and ExecutionContext
4m 24s
Futures Transformation
1m 35s
Filtering and Collecting Futures
1m 35s
Other Ways to Model Asynchronous Operation
1m 18s
Dealing with Future Failures
2m 3s
Summary
0m 48s
What’s Next?
4m 52s
Overview
0m 24s
Start Experimentation Using the REPL
0m 46s
Explore the API
0m 48s
Solve Programming Problems
0m 56s
Where to Ask for Help
1m 8s
Summary
0m 48s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 169.0MB Pluralsight Scala The Big Picture_git.ir.rar