تبلیغات

آموزش بهترین شیوه های توسعه اپلیکیشن SQL Server 

دسته بندی ها: آموزش اس کیوال سرور (SQL Server) ، پایگاه داده ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

پایگاه داده های رابطه ای مانند SQL Server سیستم های پیچیده و قدرتمندی هستند که برای استفاده بهینه از آنها باید آنها را یاد بگیرید. در این دوره با نحوه کارکرد SQL Server، نحوه فکر کردن مانند SQL، نحوه  تشخیص مشکلات عملکرد و حل این مشکلات در SQL و نحوه انتخاب بین SQL و NoSQL اشنا می شوید. آیا NoSQL ارزش تغییر را دارد؟ شما باید استدلال های لازم را برای تصمیم گیری داشته باشید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مقایسه های زبان های اخباری و دستوری
 • بهبود کد سی شارپ با افزونه های اخباری
 • درک برنامه نویسی Stateful و Stateless
 • چرا ایجاد تئوری مهم است؟
 • ایا پایگاه داده SQL فقط Store است؟
 • معرفی ماژول
 • SQL Server متشکل است از؟
 • تحلیل عملکرد در یک طرف پایگاه داده
 • درک Entity Framework
 • تحلیل کد Entity Framework
 • NoSQL چیست؟
 • درک مدل داده NoSQL
 • نگاهی به MongoDB
 • آیا می توانید عملکردهای قابل پیش بینی از SQL Server دریافت کنید؟
 • استفاده از SQL Query Stress
 • بهره وری از RML Utilities
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
SQL Server Application Development Best Practices Publisher:Pluralsight Author:Rudi Bruchez Duration:3h 29m Level:Intermediate

Relational databases like SQL Server are powerful and complex systems. This course will teach you everything you need to know to get excellent performances from SQL Servers, including how to diagnose performance problems, and more.
Relational databases like SQL Server are powerful and complex systems, and you need to know how to work with them to get the best out of them. In this course, SQL Server Application Development Best Practices, you will learn what you need to do to get excellent performances from SQL Servers. First, you will learn how SQL Server works and how to think like SQL. Next, you will see how to diagnose performance problems, how to solve those problems the SQL way, and how to choose between SQL and NoSQL. Is NoSQL worth the change? You will have the right arguments to decide. Finally, you will discover how to get predictable performances from SQL Server. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge needed to improve the way you work with SQL Server.
Course Overview
1m 49s
Course Overview
1m 49s
Do We Still Need to Think in SQL?
42m 45s
Introduction to the Course
3m 5s
What Is Pachadata, Our Fictional Company?
3m 56s
Understanding Imperative vs. Declarative Languages
3m 42s
The Power of a Declarative Language
4m 28s
Improving C# Code with Declarative Additions
4m 40s
Understanding Stateful and Stateless Programming
3m 27s
Why Is Set Theory Important?
2m 46s
An Example of Loop Operation with SQL Server
5m 20s
Implementing the Bulk Insert Solution
3m 35s
Trying the Data Type and XML Solutions
5m 57s
Conclusion
1m 44s
Is a SQL Database Just a Store?
39m 11s
Introduction to the Module
1m 56s
What Is SQL Server Made Of?
2m 25s
Where to Put the Business Logic?
3m 3s
Analyzing Performances on the Database Side
4m 25s
Understanding Entity Framework
2m 26s
Analyzing Entity Framework Code First from the Database Perspective
9m 32s
Should We Use EF Code First from Database?
2m 51s
Why Should We Still Write SQL Code?
6m 29s
Why Are Stored Procedures Awesome?
4m 34s
Conclusion
1m 26s
Can We Get Good Performances from SQL Server?
46m 24s
Introduction to the Module
1m 13s
How to Think in SQL?
4m 18s
Demo of Thinking Declaratively
6m 15s
The Cursor Problem
4m 18s
Replacing a Cursor
7m 29s
The Concatenation Challenge
8m 57s
The Recursive Headache
4m 57s
The Window Functions Treasure
7m 44s
Conclusion
1m 9s
Are Relational Databases Obsolete?
33m 25s
Introduction to the Module
2m 2s
What Is NoSQL?
6m 2s
Understanding the NoSQL Data Model
6m 22s
A Look at MongoDB
8m 50s
Is the Relational Model Too Rigid?
4m 46s
Implementing an Abstraction Layer with Views
3m 52s
Conclusion
1m 30s
Can You Get Predictable Performances from SQL Server?
46m 6s
Introduction to the Module
3m 6s
Why Are Database Performances Not Predictable?
4m 11s
Troubleshooting Production Server Performances
3m 33s
How to See Waits on the Server?
6m 6s
Generating Test Data with Cross Join
4m 20s
Using Red Gate SQL Data Generator
4m 21s
Using SQL Query Stress
3m 36s
Leveraging RML Utilities
8m 47s
Replaying Traces with RML Utilities
6m 14s
Course Conclusion
1m 47s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 498.0MB Pluralsight SQL Server Application Development Best Practices_git.ir.rar