زبان Go نامی را برای خودش با در نظر گرفتن سادگی به عنوان مفهوم طراحی ایجاد کرده است. در این دوره با ابزار خط فرمان Go، بازیابی بسته های شخص ثالث، ایجاد پروژه ها، اجرای تست ها، نحوه استفاده از فرمان Go برای کامپایل اپلیکیشن های خود، تست اپلیکیشن ها از جمله پروفایل های عملکرد و مدیریت فضای کاری و کشف محیط آشنا می شوید.

سرفصل:

  • معرفی دوره
  • فرمان Go
  • ایجاد و اجرای برنامه ها
  • تست برنامه ها
  • استفاده از Flags تست
  • مدیریت فضای کاری
  • تعامل با محیط
  • و غیره