تبلیغات

آشنایی با نکته های قوی در WCF

دسته بندی ها: دات نت ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب ، آموزش سی شارپ | C#.NET ، آموزش WCF

pluralsight-wcf-power-topics

در این مجموعه آموزش با نکته های قوی در WCF آشنا می شوید و می فهمید که چرا WCF از تمامی وب سرویس ها یک سر و گردن بالاتر است!

در اینجا تمامی مطالب با مثالهای بسیار کاربردی و قابل فهم تدریس می گردد.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight است.

سرفصل های این دوره:

 • گسترش WCF با رفتارهای سفارشی
 • معماری مبتنی بر رهگیری
 • بازرسان پارامتر
 • مقدار دهی اولیه و اجرا
 • پیاده سازی IServiceBehavior
 • اجرا در ApplyDispatch
 • پیاده سازی و اجرا IOperationBehavior
 • پیاده سازی IParameterInspector
 • ارسال به طور مستقیم به کنسول از بازرس
 • ارسال پارامتر بازرس کلاس
 • ارسال رفتار سرویس و نصب به میزبان
 • تبدیل به صفت مجدد
 • ایجاد کلاس فرمت رفتار
 • نصب برنامه افزودنی و استفاده از رفتار
 • اعلام و استفاده از رویداد در پارامتر بازرس
 • اعلام و استفاده از رویداد در رفتار عملیات
 • کشف WCF
 • اضافه کردن UDP کشف نقطه پایانی
 • اضافه کردن رفتار سرویس و مرجع
 • اضافه کردن مرجع به مشتری و غیر فعال کردن دکمه
 • اجرای پرس و جو و Refactor
 • کشف درست آدرس متغیر
 • تغییر برای پروکسی و تست
 • اضافه کردن دامنه به هاست
 • و ...

عنوان دوره: Pluralsight WCF Power Topics

مدت دوره: 7 ساعت و 2 دقیقه

نویسنده: Miguel Castro

توضیحات:

https://www.pluralsight.com/courses/wcf-power-topics
Pluralsight WCF Power Topics

Miguel Castro 7h 10m Advanced

WCF goes way beyond just exposing data and behavior through services. It is truly different from Web API and every other service technology out there. These topics show you why.

Course Overview 1m 23s Course Overview 1m 23s Introduction 13m 13s Introduction 1m 53s Modules - Part 1 2m 4s Modules - Part 2 0m 56s Modules - Part 3 1m 14s Modules - Part 4 1m 33s Modules - Part 5 1m 8s Demo Introduction 0m 57s Starter Project Demo 2m 33s Summary 0m 51s Extending WCF with Custom Behaviors 46m 29s Overview 1m 14s Interception-based Architecture 2m 29s Behaviors 2m 28s Parameter Inspectors 0m 28s Initialization and Execution 1m 27s Demo Introduction 1m 7s Description of Goals 1m 22s Implement IServiceBehavior 0m 22s Run and Break on ApplyDispatch 1m 37s Implement IOperationBehavior and Run 1m 20s Attach Operation Behavior to All Operations 1m 46s Implement IParameterInspector 1m 59s Attach Parameter Inspector to All Operations 2m 9s Write Directly to Console from Inspector 2m 40s Write Parameter Inspector Class 2m 31s Write Operation Behavior Class and Refactor 2m 27s Write Service Behavior and Install into Host 1m 44s Convert to Attribute and Retest 2m 30s Add Enabled Property and Explain Config 2m 10s Create Behavior Extension Class 1m 16s Install Extension and Use Behavior 1m 37s Explain Eventing and Write EventArgs Class 0m 43s Declare and Use Event in Parameter Inspector 1m 25s Declare and Use Event in Operation Behavior 1m 21s Declare and Use Event in Service Behavior 0m 36s Wire Event in Host and Retest 4m 4s Summary 1m 22s Making Your Services Discoverable 59m 32s Introduction 1m 32s Being Discoverable 2m 38s WCF Discoverability 2m 50s Ad-hoc Discoverability 2m 29s Demo Introduction 1 1m 20s Add UDP Discovery Endpoint 2m 17s Add Service Behavior and Reference 1m 50s Add Reference to Client and Disable Buttons 1m 44s Create Discovery Client and Find Criteria 3m 35s Execute Query and Refactor to Method 2m 22s Test with and Without Host Running 3m 14s Create Discovered Address Variable 3m 43s Set Discovered Address and Show Contents 1m 57s Create Proxy Helper Method 2m 46s Change for New Proxy and Test 3m 28s Add Scope to Host 2m 49s Add Scope to Find and Test 1m 33s Configure Dynamic Endpoint in Client 1m 52s Use Dynamic Endpoint and Retest 3m 11s WCF Announcements 1m 12s Demo Introduction 2 0m 25s Add Announcement Endpoint to Host 0m 47s Configure Announcement Service in Client 1m 22s Setup and Start Announcement Service Host 1m 35s Wire-up Announcement Events 0m 43s Add Event Code 2m 8s Test Host Announcements 1m 29s Summary 2m 28s Centralizing and Reusing Fault Handling 35m 53s Introduction 1m 6s Explain IErrorHandler 1m 26s Demo Introduction 0m 34s Conventional Fault Handling Recap 2m 4s Implement IErrorHandler in Service 1m 46s Implement IService Behavior and Install Handler 2m 3s Add Validate Code for Fault Contract 2m 32s Test for ProvideFault Breakpoint 1m 35s Test Behavior Validate 1m 2s Implement ProvideFault 1m 39s Code Client for Catch 1m 35s Test Exception Throw 1m 51s Handle Error Explanation 1m 34s Reusable Error Handler Class 1m 28s Create Error Handler Class 2m 12s Code Error Handler and Behavior Implementation 3m 14s Demo Error Handling and Validate 1m 47s Write Behavior Extension Element Class 1m 32s Install Error Handler in Config and Test 3m 28s Summary 1m 16s Working with the Azure Service Bus 43m 16s Introduction 1m 28s What Is the Service Bus? 3m 4s The Service Bus Relay Hub 3m 11s The Azure Portal 1m 8s Demo Introduction 0m 30s Create Service Bus Namespace 2m 26s Create Access Key 2m 33s WCF and the Service Bus - 1 0m 29s WCF and the Service Bus - 2 1m 11s Recap on Host and Client 1m 25s Add Service Bus NuGet Package 0m 59s Change Endpoints to Use Service Bus 3m 7s Add Endpoint Behavior to Both Sides 2m 10s Test Run and Show Breakpoint as Well 3m 17s Make Changes to Use HTTP Instead of TCP 1m 48s Test HTTP Configuration 1m 14s User Credentials 2m 22s Set Security Mode in Config 2m 9s Write Membership Provider 3m 13s Install Membership Provider in Host 1m 49s Send Credentials Through Proxy 1m 4s Test User Authentication 1m 34s Summary 0m 54s WCF Routing Services 54m 53s Introduction 1m 29s What Is WCF Routing? 2m 14s Content-based Routing 1m 34s Content-based Routing Flow 0m 45s Demo Introduction 0m 31s Project Review 2m 52s Setup Routing Initial Comfig and Host Code 3m 38s Setup Sample Endpoint Filter 2m 35s Setup Filter Table and Target Host Endpoint 3m 28s Run First Routing Test 3m 35s Setup Custom Filter Comfig 2m 7s Write Skeleton for Custom Content Filter 2m 23s Add Second Filter Table and Test 2m 5s Finish Custom Filter and Test 2m 58s Setup Else Filter and Test 3m 56s Failover 1m 31s Failover Flow 0m 58s Failover Demo 4m 17s Multicasting 0m 59s Multicast Flow 0m 40s Add Operation Contract for Multicast 2m 2s Create Action Filter 1m 47s Create Multicast Routing Endpoint 1m 10s Code Client and Test Multicast 4m 1s Summary 1m 6s Leveraging HTTPS For WCF Using SSL 26m 52s Introduction 0m 55s Conventional WCF Security 2m 17s HTTP Transport Security 1m 5s Demo Introduction 0m 21s Demonstrate Starter Project 1m 53s Show Default Binding Configuration 0m 59s Write Custom Membership Provider 2m 21s Install Provider in Host Configuration 0m 46s Change to Use Local IIS 1m 2s Create and Use New App Pool 1m 4s Create and Install SSL Certificate 2m 4s Change to Use Transport Security 2m 33s Test HTTP Transport Security 1m 58s Message Credentials 1m 15s Change Binding to New Security Mode 0m 49s Add Service Credentials Behavior 0m 35s Send Credentials Through Proxy and Test 3m 43s Summary 1m 3s Solving Common Problems: Long Running Processes 46m 24s Introduction 1m 15s Long Running Processes 1m 19s Demo 1 Introduction 0m 41s Project Review 0m 40s Code Service Contract and Operation Contract 1m 3s Code Service with Process 1m 48s Code Proxy Class 0m 24s Host Service and Add Configuration 0m 53s Code Client, Test, and Explain 1m 34s Change to Proxy Abort and Retest 1m 55s Code Callback Contract 1m 35s Code Duplex Client Proxy 0m 34s Use Duplex Proxy and Handle Callback 2m 4s Add Callback Call to Service and Test 1m 39s Handle Cancellation from Service and Client 1m 52s Handle Race Condition so Client can Close 2m 21s Long Running Process - Deluxe Version 1m 49s Demo 2 Introduction 0m 46s Refactor to Helper Class and Call Using Task 1m 48s Remove One-way and Run Test 2m 30s Code-up Connect and Disconnect 1m 31s Make Connect and Disconnect Calls from Client 1m 20s Test Client Connection and Disconnection 1m 46s Add Client Call Code to Service Helper 0m 57s Multi-client Test 1m 40s Add Running Variable to Service 0m 47s Modify Service and Client to Use Running Variable 1m 21s Run Test and Add Report of Complete 1m 41s Use Complete Flag in Client and Test 1m 19s Add Cancellation Code to Service 1m 30s Run Final Tests 2m 7s Summary 1m 39s Solving Common Problems: Versioning Your Services 34m 53s Introduction 1m 17s Versioning - What and Why 1m 22s WCF Versioning 2m 0s Demo 1 Introduction 0m 38s Project Review 1m 11s Code Service Contract and Services 2m 8s Code Hosts and Config 1m 40s Code Routing Service Hosting and Config 2m 5s Code Client Config 0m 49s Create Simple Filter and Filter Table 1m 57s Add Client Endpoints to Routing Host 1m 51s Code Proxy and UI 1m 10s Code Client Call and Run Test 1m 4s Routing-based Versioning in WCF 0m 59s Demo 2 Introduction 0m 36s Add Config for Version Number in Client 1m 39s Code Version Retrieval in Client and Code Second Button 2m 19s Inject Version into Message Header 2m 27s Add Namespace Prefix to Routing Host 1m 32s Create New XPath Filters for Versions 2m 1s Add Filters to Filter Table 1m 9s Run Final Test 1m 42s Summary 1m 9s Solving Common Problems: Fault Reporting for One-way Services 15m 32s Introduction 0m 44s One-way Calls and Soap Messages 0m 37s Callbacks to the Rescue 0m 48s Demo Introduction 0m 36s Code Service Contract and Service 0m 57s Add Proxy and Client Code 1m 9s Host Code with All Config 1m 13s Non-one-Way Exception Test Run 1m 43s One-way Exception Test Run 0m 44s Code Callback Contract and Catch Exception in Service 0m 56s Report Callback in Service Catch 0m 36s Convert to Duplex Proxy and Change Client 1m 3s Add Service-known-Type Attribute to Callback Contract 1m 54s Final Try-catch Wrap and Retest 1m 40s Summary 0m 46s Solving Common Problems: Eventing and Pub/Sub with WCF 52m 22s Introduction 0m 54s Pu/Sub and Eventing 1m 0s WCF Pub/Sub Solutions 1m 8s Enhancing the GeoLib Application 1m 32s Demo Introduction 0m 51s Project Review 1m 36s Discuss Subscriber Project and Some Controls 1m 50s Finish out XAML View with Listbox 1m 48s Create Subscription Class 1m 33s Finish out Subscription Class 1m 17s Create and Bind Subscriptions Collection 1m 7s Create Pub/Sub Service Contract and Callback Contract 1m 9s Create Pub/Sub Manager and Static Storage List 1m 21s Implement Subscribe Operation 3m 25s Implement Unsubscribe Operation 0m 39s Create Pub/Sub Client Proxy 0m 48s Setup Subscriber Form for Proxy Use 1m 16s Implement Subscribe Button 1m 40s Implement Unsubscribe Link 1m 13s Host Pub/Sub Service and Configure 1m 58s Run Subscription Test 1m 15s Create and Use UpdateSubscriptions Callback Operation 1m 44s Write Client-call Helper Method and Add to Operations 2m 40s Implement New Operation in Form and Task-up Call 1m 40s Add Thread-handling and Marshalling to Client 3m 24s Full Subscribe and Unsubscribe Demo 0m 57s Add Client-call Helper Method 2m 6s Add Exception-handling to Helper Method 1m 3s Enhance GeoManager Service to Call Clients 1m 27s Implement Client Callback and Test 2m 37s On-close Unsubscribe and Final Test 1m 12s Non-callback Solution Discussion 2m 40s Summary and Other Courses 1m 18s

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight WCF Power Topics

پیشنهاد فرادرس