تبلیغات

آموزش کار با الگوریتم های گراف در پایتون

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش پایتون (Python) ، الگوریتم و فلوچارت

گراف ساختار داده های پشت شبکه های اجتماعی، نقشه ها، شبکه های مسیریابی و طیف وسیعی از برنامه های کاربردی است که امروزه از آنها استفاده می کنید. در این دوره، شما با انواع مختلف نمودارها، کاربرد و نحوه نمایش آنها در کد را خواهید آموخت. در ابتدا با ماتریس های مجاورت، فهرست های مجاورت و مجموعه های مجاورت آشنا می شوید و می آموزشد که در چه زمان از یک ساختار داده به جای دیگری استفاده کنید. سپس یافتن الگوریتم های مشترک گراف را مانند مرتب سازی توپولوژیکی، مورد استفاده برای مدل سازی وابستگی ها در وظایف، ساختن اجزای و مدیریت پروژه ها، فرا می گیرید. علاوه بر این شما خواهید دید که چگونه کوتاه ترین مسیر را در یک گراف پیدا کنید که الگوریتم اصلی برای نقشه برداری فن آوری ها است. در آخر الگوریتم های درختی که برای یافتن مسیر ها و پوشش دهی گره ها با کم ترین هزینه استفاده می شود و الگوریتم اساسی برای شناسایی مسیرهای پرواز و مسیرهای اتوبوس هستند را معرفی می کند. سرفصل ها:

 • بررسی دوره
 • بررسی دوره
 • معرفی ساختار داده گراف
 • پیش نیازها و بازبینی دوره
 • روابط مدل سازی با استفاده از گراف ها
 • گراف های مستقیم و غیر مستقیم
 • گراف ها، درختان و جنگل های غیر مستقیم
 • گراف های مستقیم و روابط برتر
 • ماتریس مجاورت
 • نسخه ی نمایشی: نمایش گراف به عنوان یک ماتریس مجاورت
 • لیست مجاورت و مجموعه مجاورت
 • نسخه ی نمایشی: نمایش یک نمودار به عنوان یک مجموعه مجاورت
 • پیمایش اول سطح و اول عمق گراف
 • نسخه ی نمایشی: پیاده سازی اول سطح گراف در پایتون
 • نسخه ی نمایشی: پیاده سازی اول عمق گراف در پایتون
 • درک ترتیب توپولوژیکی
 • حفظ روابط برتر با مرتب سازی توپولوژیک
 • نمایش وابستگی ها با گراف مستقیم Acyclic
 • الگوریتم مرتبسازی توپولوژیکی
 • درک پیاده سازی مرتب سازی توپولوژیکی
 • نسخه ی نمایشی: پیاده سازی مرتب سازی توپولوژیکی در پایتون
 • کار با الگوریتم های کوتاه ترین مسیر
 • کوتاه ترین مسیر بین دو گره چیست؟
 • گراف بدون وزن و با وزن
 • عقب راندن با استفاده از جدول فاصله
 • ساخت جدول فاصله
 • نسخه ی نمایشی: پیاده سازی الگوریتم کوتاه ترین مسیر در پایتون
 • درک الگوریتم Dijkstra
 • ساخت جدول فاصله در الگوریتم Dijkstra
 • نسخه ی نمایشی: اجرای الگوریتم Dijkstra در پایتون
 • کار با الگوریتم های Spaned Tree
 • معرفی الگوریتم های Spanning Tree
 • درک Spanning Tree
 • درک الگوریتم Prim برای ایجاد  Spanning Tree
 • نسخه ی نمایشی: اجرای الگوریتم Prim در پایتون
 • درک الگوریتم Kruskal برای ایجاد Spanning Tree
 • نسخه ی نمایشی: اجرای الگوریتم Kruskal در پایتون
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Working with Graph Algorithms in Python Publisher:Pluralsight Author:Janani Ravi Duration:2h 14m Level:Beginner

This course focuses on how to represent a graph using three common classes of graph algorithms - the topological sort to sort vertices by precedence relationships, the shortest path algorithm, and finally the spanning tree algorithms.
A graph is the underlying data structure behind social networks, maps, routing networks and logistics, and a whole range of applications that you commonly use today. In this course, Working with Graph Algorithms in Python, you'll learn different kinds of graphs, their use cases, and how they're represented in code. First, you'll dive into understanding the pros and cons of adjacency matrices, adjacency lists, adjacency sets, and know when you would choose one data structure over another. Next, you'll explore common graph algorithms, such as the topological sort, used to model dependencies in tasks, build components, and manage projects. Additionally, you'll cover how to find the shortest path in a graph, the core algorithm for mapping technologies. Lastly, you'll be introduced to spanning tree algorithms, which are used to find a path and covers all nodes with minimum cost, the fundamental algorithm behind figuring flight paths, and bus routes. By the end of this course, you'll have a better understanding of these principles and the necessary skills to implement them into simple, easy to follow Python code.

Course Overview
1m 58s
Course Overview
1m 58s
Introducing the Graph Data Structure
49m 55s
Pre-requisites and Course Overview
2m 40s
Modeling Relationships Using Graphs
4m 12s
Directed and Undirected Graphs
1m 43s
Undirected Graphs, Trees, and Forests
4m 16s
Directed Graphs and Precedence Relationships
3m 9s
The Adjacency Matrix
3m 6s
Demo: Representing a Graph as an Adjacency Matrix
8m 26s
The Adjacency List and the Adjacency Set
3m 17s
Demo: Representing a Graph as an Adjacency Set
3m 53s
Comparing Graph Data Structures
3m 28s
Breadth-first and Depth-first Graph Traversal
5m 5s
Demo: Implementing Breadth-first Traversal in Python
3m 17s
Demo: Implementing Depth-first Traversal in Python
3m 19s
Understanding Topological Sort
19m 7s
Maintaining Precedence Relationships with Topological Sort
2m 5s
Representing Dependencies with the Directed Acyclic Graph
4m 16s
The Toplogical Sort Algorithm
2m 31s
Understanding the Toplogical Sort Implementation
5m 47s
Demo: Implementing Toplogical Sort in Python
4m 25s
Working with Shortest Path Algorithms
37m 43s
What Is the Shortest Path Between Two Nodes?
1m 52s
Unweighted and Weighted Graphs
4m 25s
Backtracking Using the Distance Table
4m 40s
Building the Distance Table
4m 59s
Demo: Implementing the Unweighted Shortest Path Algorithm in Python
6m 8s
Understanding Dijkstra's Algorithm
2m 35s
Building the Distance Table in Dijkstra's Algorithm
6m 26s
Demo: Implementing Dijkstra's Algorithm in Python
6m 34s
Working with Spanning Tree Algorithms
25m 35s
Introducing Spanning Tree Algorithms
1m 40s
Understanding the Minimum Spanning Tree
2m 33s
Understanding Prim's Algorithm to Generate a Minimum Spanning Tree
5m 24s
Demo: Implementing Prim's Algorithm in Python
5m 0s
Understanding Kruskal's Algorithm to Generate a Minimum Spanning Tree
4m 56s
Demo: Implementing Kruskal's Algorithm in Python
5m 59s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 182.0MB Pluralsight Working with Graph Algorithms in Python_git.ir.rar
سلمان در 1398/02/12 ساعت 11:21

سلام.
متشکر از سایت خوبتون.
فایل ها را دانلود نمودم ولی خبری از زیرنویس انگلیسی درونشون نیست.
در صورت امکان ، زیر نویس ها را هم قرار دهید
متشکر از پیگیری شما

مدیر سایت در 1398/02/21 ساعت 18:47

این فایل زیرنویس ندارد و به اشتباه نوشته شده همراه با زیرنویس.