گراف ساختار داده های پشت شبکه های اجتماعی، نقشه ها، شبکه های مسیریابی و طیف وسیعی از برنامه های کاربردی است که امروزه از آنها استفاده می کنید. در این دوره، شما با انواع مختلف نمودارها، کاربرد و نحوه نمایش آنها در کد را خواهید آموخت. در ابتدا با ماتریس های مجاورت، فهرست های مجاورت و مجموعه های مجاورت آشنا می شوید و می آموزشد که در چه زمان از یک ساختار داده به جای دیگری استفاده کنید. سپس یافتن الگوریتم های مشترک گراف را مانند مرتب سازی توپولوژیکی، مورد استفاده برای مدل سازی وابستگی ها در وظایف، ساختن اجزای و مدیریت پروژه ها، فرا می گیرید. علاوه بر این شما خواهید دید که چگونه کوتاه ترین مسیر را در یک گراف پیدا کنید که الگوریتم اصلی برای نقشه برداری فن آوری ها است. در آخر الگوریتم های درختی که برای یافتن مسیر ها و پوشش دهی گره ها با کم ترین هزینه استفاده می شود و الگوریتم اساسی برای شناسایی مسیرهای پرواز و مسیرهای اتوبوس هستند را معرفی می کند.

سرفصل ها:

 • بررسی دوره
 • بررسی دوره
 • معرفی ساختار داده گراف
 • پیش نیازها و بازبینی دوره
 • روابط مدل سازی با استفاده از گراف ها
 • گراف های مستقیم و غیر مستقیم
 • گراف ها، درختان و جنگل های غیر مستقیم
 • گراف های مستقیم و روابط برتر
 • ماتریس مجاورت
 • نسخه ی نمایشی: نمایش گراف به عنوان یک ماتریس مجاورت
 • لیست مجاورت و مجموعه مجاورت
 • نسخه ی نمایشی: نمایش یک نمودار به عنوان یک مجموعه مجاورت
 • پیمایش اول سطح و اول عمق گراف
 • نسخه ی نمایشی: پیاده سازی اول سطح گراف در پایتون
 • نسخه ی نمایشی: پیاده سازی اول عمق گراف در پایتون
 • درک ترتیب توپولوژیکی
 • حفظ روابط برتر با مرتب سازی توپولوژیک
 • نمایش وابستگی ها با گراف مستقیم Acyclic
 • الگوریتم مرتبسازی توپولوژیکی
 • درک پیاده سازی مرتب سازی توپولوژیکی
 • نسخه ی نمایشی: پیاده سازی مرتب سازی توپولوژیکی در پایتون
 • کار با الگوریتم های کوتاه ترین مسیر
 • کوتاه ترین مسیر بین دو گره چیست؟
 • گراف بدون وزن و با وزن
 • عقب راندن با استفاده از جدول فاصله
 • ساخت جدول فاصله
 • نسخه ی نمایشی: پیاده سازی الگوریتم کوتاه ترین مسیر در پایتون
 • درک الگوریتم Dijkstra
 • ساخت جدول فاصله در الگوریتم Dijkstra
 • نسخه ی نمایشی: اجرای الگوریتم Dijkstra در پایتون
 • کار با الگوریتم های Spaned Tree
 • معرفی الگوریتم های Spanning Tree
 • درک Spanning Tree
 • درک الگوریتم Prim برای ایجاد  Spanning Tree
 • نسخه ی نمایشی: اجرای الگوریتم Prim در پایتون
 • درک الگوریتم Kruskal برای ایجاد Spanning Tree
 • نسخه ی نمایشی: اجرای الگوریتم Kruskal در پایتون