اشکال زدائی Node.js محدود به استفاده از console.log نیست، شما می توانید ابزار قدرتمندتری مانند Google Chrome DevTools Inspector را استفاده کنید.

اشکال زدایی روند تشخیص و حذف خطاهای موجود و بالقوه (باگ هم نامیده می شوند) در یک کد نرم افزاری است که می تواند به طور غیرمنتظره رفتار کند.