در این کارگاه با کشف و ایجاد زبان اینترنت، HTTP آشنا می شوید. (Hypertext Transfer Protocol (HTTP یک پروتکل اپلیکیشن برای سیستم های توزیع شده، مشترک و سیستم اطلاعاتی است.