در این دوره با Dagger 2، تزریق وابستگی، راه اندازی محیط Dagger 2، کامپوننت های Dagger مانند Activity Scope و Application Scope، کانورت کردن در اپلیکیشن DI، بررسی Android Injector آشنا می شوید.

سرفصل:

  • تزریق وابستگی و  Dagger
  • کامپوننت های Dagger
  • Scopes و Qualifiers
  • کانورت کردن در اپلیکیشن DI
  • Android Injector