در این آموزش تصویری با  ویژگی های جدید Rails 5 آشنا می شوید.
این دوره آموزشی محصول موسسه Tutsplus است.

سرفصل های دوره:

 • نحوه نصب Rails 5
 • معرفی Rails 5
 • کار با ابزارها
 • نحوه تنظیمات برنامه
 • بررسی ویژگی های برنامه
 • کار با ویژگی های جدید ActiveRecord
 • کار با Rails API
 • کار با Turbolinks
 • کار با ActionCable
 • کار با Sprockets
 • و…

عنوان دوره: Tutsplus What’s New in Rails 5
مدت زمان:  ساعت و  دقیقه
نویسنده: Jos’ Mota


توضیحات:

Tutsplus What's New in Rails 5?

Jos' Mota
0.8 hours


Ruby on Rails has changed the world of web development since version 1 was released in 2004. It has become known since that time as a powerful framework that allows web applications to be built with relative ease. It's a framework designed with developer productivity and happiness in mind. It's also a framework that continues to change and evolve!
In this course, Envato Tuts+ instructor Jos' Mota will give you a preview of some of the new features of the upcoming Rails release: version 5. You'll get a look at some of the biggest changes and deprecations, as well as a preview of the latest versions of built-in libraries like Turbolinks, ActionCable and Sprockets. You'll also see the newly integrated Rails API functionality. Best of all, you'll learn how to get started using Rails 5 beta today!

1. Introduction 2 lessons
05:43
1.1 Introduction
00:37
1.2 Install Pre-Release Rails 5
05:06
2. Changes to Rails 57 lessons
43:25
2.1 Upcoming Deprecations
06:10
2.2 Upcoming Changes to Existing Features
04:27
2.3 New ActiveRecord Features
10:03
2.4 Rails API
06:23
2.5 Turbolinks 3
03:32
2.6 ActionCable
09:23
2.7 Sprockets 4
03:27
3. Conclusion 1 lesson
01:10
3.1 Conclusion
01:10