در این دوره با مفاهیم معماری ابر، معماری دیجیتال، همه ی سرویس ها و ابزارهای توسعه GCP، معرفی Google Cloud SQL و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی Google Cloud Platform
 • گواهینامه گوگل کلود پلت فرم
 • مرورگر گواهینامه Cloud Architect
 • مطالعات موردی برای آزمون Cloud Architect
 • Cloud Console
 • Cloud Shell
 • GCP Mobile App
 • ابزارهای توسعه GCP
 • GCP: محاسبه سرویس
 • (Google Compute Engine (GCE
 • Google Compute Engine – نسخه ی نمایشی ماشین لینوکس
 • Google Compute Engine – نسخه ی نمایشی ماشین ویندوز
 • gcloud init
 • GCP: ذخیره سازی و سرویس پایگاه داده
 • Google Cloud SQL
 • Google Cloud SQL : MySQL
 • Google Cloud SQL : PostgreSQL
 • Google Cloud Spanner
 • BigTable: Demo
 • Google DataStore
 • GCP : Virtual Private Cloud
 • GCP Interconnect
 • هویت و مدیریت امنیت
 • و غیره