در این دوره با نرم افزار Excel بیشتر آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • پروژه1 – ایجاد یک صفحه ورود اطلاعات برای پرکردن چندین قالب
 • برنامه ریزی
 • (سفارشی) تاریخ و زمان قالب بندی
 • محاسبات ساده با زمان
 • MROUND
 • FLOOR
 • CEILING
 • افزودن تایم
 • ایجاد یک قالب از یک تصویر
 • وارد کردن یک الگو از یک فایل اکسل موجود
 • HOUR
 • MINUTE
 • تبدیل زمان به عدد اعشاری
 • توابع
 • تست منطقی ساده و تست منطقی ماتریس
 • ساخت رشته های پیچیده ی متن با یک فرمول
 • پروژه 2 – ایجاد پایگاه داده با اکسل
 • VLOOKUPs ساده
 • دریافت برخی از داده ها و تقسیم آن!
 • استفاده از اعتبار سنجی داده ها برای دریافت ورودی مناسب
 • وارد کردن داده ها از یک فایل متنی
 • وارد کردن داده ها از یک فایل ورد
 • کشیدن داده ها از منابع مختلف
 • و غیره