اپلیکیشن های Enterprise و line-of-business  غالبا از اجزای مختلف وابسته تشکیل شده اند. Angular مجموعه ای از سرویس ها را فراهم می کند که مدیریت وابستگی ها و طول عمر کامپوننت ها، پیکربندی سرویس ها و حتی توقف سرویس را برای گسترش قابلیت های موجود فراهم می کند.

سرفصل:

 • مقدمه
 • چرا به تزریق وابستگی نیاز داریم؟
 • مسائل مشترک با وابستگی ها
 • تبدیل کنترل
 • وابستگی ها در اپلیکیشن های Enterprise
 • استفاده از تزریق وابستگی Angular
 • استفاده از سرویس Angular $injector
 • مرور  تزریق وابستگی Angular
 • Constant
 • مقادیر
 • Factories
 • Services
 • Controllers
 • سرویس injector$
 • Providers
 • ایجاد یک ارائه دهنده سفارشی
 • Decorators و Service Interception
 • Service Interception
 • خلاصه تزریق وابستگی
 • نتیجه