در این دوره با مجموعه ابزار به نام scope آشنا می شوید که با digest loop اتصال داده را تسهیل می بخشد. همچنین چرخه عمر scope، نحوه تعامل scope با HTML DOM و توابع مختلف موجود در scope شامل ارزیابی عبارات، اعلان تغییرات مالکیت و رویدادها را یاد خواهید گرفت.

سرفصل:

 • پیش فرض ها
 • معرفی Scope
 • درک عبارات
 • سلسله مراتب و ارزیابی Context
 • Scope و Controllers
 • Scope و MVC, MVVM
 • سلسله مراتب DOM
 • وراثت نمونه ای
 •  Scope و  DOM
 • دسترسی به Scope در خارج از AngularJS
 • چرخه عمر scope
 • ()apply() and $digest$
 • ()destroy$
 • شبه کد برای  ()apply$
 • مرور سریع Scope
 • Scope Watch
 • ()watch() and $watchCollection$
 • رویدادهای Scope
 • ()on(), $broadcast(), and $emit$
 • خلاصه