با استفاده از ابزارهای فوق العاده مانند Smarty Template Engine و CakePHP برای کمک به تسهیل معماری خوب، شما بدون هیچ مشکلی قادر به نوشتن کد زیبا و قابل نگهداری در PHP خواهید بود.

سرفصل:

  • مقدمه
  • موتورهای قالب
  • Smarty Template Engine
  • MVC و PHP
  • معرفی CakePHP
  • تنظیمات CakePHP
  • Basic MVC با CakePHP
  • گسترش MVC با Cake PHP
  • نتیجه