یکی از جنبه های قدرتمند جی کوئری گسترش آن است. معماری پلاگین به هر کسی امکان ساخت کامپوننت هایی را می دهد که جی کوئری را با ویژگی های اضافی گسترش می دهند و اکوسیستم jQuery شامل هزاران پلاگین است که بسیاری از آنها رایگان هستند. در این دوره با معماری پلاگین های جی کوئری و نوشتن پلاگین ها آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • اکوسیستم پلاگین
  • ساختار پلاگین
  • استقرار و استفاده از پلاگین
  • Plugin Event Handlers
  • ساخت Mousewheel Plugin
  • پارامتر کردن یک پلاگین
  • ساخت  Image Plugin
  • نتیجه