آیا می خواهید یک شبکۀ قابل ویرایش در کمتر از یک ساعت ایجاد کنید؟ در این دوره با یک قالب پیش فرض شروع می کنیم و شبکه ای ایجاد می کنیم که تغییراتی در کاربران که صفحه را مشاهده می کنند اعمال می کند، صفحاتی که با ASP.NET Web API و SignalR طراحی شده اند. برای اطمینان از اینکه کد در قسمت front-end به خوبی سازماندهی شده باشد، از چارچوب Knockout.js MVNM استفاده می کنیم.

سرفصل:

 • چه چیزی خواهیم ساخت؟
 • شبکه
 • مرور دوره
 • Entity Framework
 • Knockout.js
 • ASP.NET Web API
 • SignalR
 • ساخت شبکه – بخش 1: مبانی WebAPI و EF
 • ساخت شبکه – بخش 2: Knockout.js و OData
 • ساخت شبکه – بخش 3: SignalR
 • ساخت شبکه – بخش 4: Finishing Touches و SignalR Scaleout
 • خلاصه