Razor یک زبان برای ساخت views در برنامه های ASP.NET Core است. عناصر HTML و #C را برای ساختن رابط های کاربری وب ترکیب می کند. یاد بگیرید چگونه از آن استفاده کنید و چگونه آن را با نوشتن هلپرهای HTML سفارشی و هلپرهای تگ سفارشی گسترش دهید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Razor در Nutshell
 • Razor و استفاده از قالب های فرضی
 • Partial Views
 • ساخت و استفاده از Partial View
 •  HTML Helpers
 • ساخت HTML Helpers
 • کدنویسی HTML Helpers
 • Tag Helpers
 • استفاده از Tag Helpers در قالب های فرضی
 • کد منبع ASP.NET Core Tag Helpers
 • کدنویسی Tag Helper با قابلیت تغییر سایز مجدد
 • کامپوننت های View
 • کدنویسی Carousel View Component
 • منابع