زمانیکه Spark را با ابزارهای دیگر برای تجسم داده ها جفت می کنید، قدرتمندتر می شود. در این دوره با برخی از ابزارهای تجسم استفاده شده توسط دانشمندان داده، از جمله Microsoft Power BI و Jupyter و ماشین مجازی علم داده در Azure نحوه استفاده از آن برای آشنا شدن با Spark و ایجاد راه حل برای تسخیر فرا داده آشنا شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • رابط های توسعه دهنده Spark
 • Business Intelligence Software
 • معرفی Power BI با HDInsight
 •  Spark Thrift Server
 • نوت بوک ها
 • معرفی Jupyter
 • Jupyter Kernels
 • Jupyter Kernels در Azure
 • راه اندازی ماشن توسعه
 • ماشین مجازی علم داده
 • دمو: Jupyter Kernels در ماشین مجازی علم داده لینوکس
 • نتیجه