قالب ها اجازه می دهد تا توابع و کلاس های سی پلاس پلاس با generic types کار کنند. مکانیک قالب های C ++ را و نحوه قرار دادن آنها را در کد یاد بگیرید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • قالب های تابع و کلاس
  • پارامترهای Non-type
  • پارامترهای قالب Non-type و فرضی
  • Template Template Parameters
  • Specialization و Overloading
  • نتیجه