پیشنهاد فرادرس

آموزش تغییرات و تاثیر آنها در توسعه نرم افزار

دسته بندی ها: آموزش های WintellectNOW

در این درس، ما در مورد تغییر و تاثیر آن در توسعه نرم افزار ها، در طول توسعه و در طول عمر آنها، در مورد دلایل تغییر، خطر اتصال به یک سیستم صحبت می کنیم و اصولی را ارائه می دهیم که به ما کمک می کند تاثیر تغییر در برنامه های ما را کاهش دهد. همچنین در این دوره با اصلی به نام Separation of Concerns و Layered Architectural Pattern آشنا می شوید.

سرفصل:

  • معرفی
  • انعطاف پذیری برای تغییر
  • Coupling دشمن شماست
  • طراحی معماری لایه
  • اصل Separation of Concerns
  • اصل مسئولیت واحد
  • اصل با خودت تکرار نکن
Change is the Biggest Challenge in Software Development Publisher:WintellectNOW Author:Bob Tabor Duration:00:17:14

In this lesson, we talk about change and the impact that it has on our application development efforts, both during development and throughout the entire lifespan of the software. We talk about the reasons for change, the danger of coupling in a system, and outline the principles that help us mitigate the impact of change in our applications. We focus on the principle called Separation of Concerns and introduce the Layered Architectural Pattern. Other concerns appear such as the Single Responsibility Principle, Don’t Repeat Yourself that should guide us at a high level to mitigate the impact of change.
00:00:00 - Introduction
00:03:57 - Being Resilient To Change
00:04:52 - Coupling is Your Enemy
00:06:21 - Layered Architecture Design
00:07:12 - Separation of Concerns Principle
00:11:16 - Single Responsibility Principle
00:13:53 - Don’t Repeat Yourself Principle

پیشنهاد فرادرس

captcha