پیشنهاد فرادرس

آموزش خوشه بندی (Clustering) با Spark ML

دسته بندی ها: آموزش آپاچی اسپارک (Apache Spark) ، آموزش های WintellectNOW ، هوش مصنوعی ، یادگیری ماشینی (Machine Learning)

Clustering یک تکنیک در یادگیری ماشینی است که از طریق جمع آوری داده ها به خوشه ها به داده ها معنی می دهد. در این دوره یاد بگیرید با استفاده از الگوریتم های خوشه بندی محبوب مانند K-means و (Gaussian Mixture Model (GMM مدل های خوشه ای را در Spark ML ایجاد کنید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • مبانی Spark ML
 • Spark ML (نسخه ی نمایشی)
 • استخراج، تبدیل و انتخاب ویژگی ها
 • توابع ویژگی DataFrame برای اعداد (نسخه ی نمایشی)
 • تمرکز بر خوشه بندی
 • خوشه بندی در Spark ML (نسخه ی نمایشی)
 • تجزیه و تحلیل تاخیر خروج فرودگاه (نسخه ی نمایشی)
 • تنظیم بیش از حد پارامتر
 • تنظیم پارامتر در عمل (نسخه ی نمایشی)
 • عملیات
 • نتیجه
Clustering with Spark ML Publisher:WintellectNOW Author:Mark Tabladillo Duration:01:10:03

Clustering is an unsupervised-learning technique in machine learning that divines meaning from data by grouping data points into clusters. Learn how to build clustering models in Spark ML by utilizing popular clustering algorithms such as K-means and Gaussian Mixture Model (GMM).
00:00:00 - Introduction
00:02:11 - Spark ML Basics
00:08:23 - Spark ML in Action (Demo)
00:16:22 - Extracting, Transforming, and Selecting Features
00:16:46 - DataFrame Feature Functions for Numbers (Demo)
00:28:49 - Focus on Clustering 28:49:00
00:35:12 - Clustering in Spark ML (Demo)
00:42:49 - Analyzing Airport Departure Delays (Demo)
00:45:36 - Hyperparameter Tuning
00:51:26 - Hyperparameter Tuning in Action (Demo)
00:58:57 - Operationalization
01:09:36 - Conclusion

پیشنهاد فرادرس

captcha