Formula Workshop  یک منطقه مرکزی برای ساخت فرمول در Crystal Reports محسوب می شود که به دو بخش تقسیم می شود: ویرایشگر فرمول و کارشناس فرمول. در این دوره با ویرایشگر فرمول برای ساخت فرمول ها با استفاده از منابع مختلف مانند زمینه های داده ها، توابع پیش ساخته و اپراتور، ایجاد فرمول هایی برای انجام محاسبات با استفاده از فیلدهای شماره و تاریخ نوع، دستکاری داده های رشته ای و فرمت داده گزارش آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • اهداف دوره
 • پیش نیازها
 • کاوش در طراحی های موجود و باز کردن Formula Workshop (نسخه ی نمایشی)
 • بررسی Formula Workshop / Formula Editor
 • بررسی Crystal Syntax و  Basic Syntax
 • اهداف برای گزارش جدید با زمینه های مختلف فرمول (نسخه ی نمایشی)
 • ایجاد یک گزارش خالی جدید (نسخه ی نمایشی)
 • استفاده از تابع ToText و SubScript برای استخراج و اتصال (نسخه ی نمایشی)
 • استفاده از DateDiff، DateAdd و توابع CurrentDate (نسخه ی نمایشی)
 • ایجاد یک فرمول بولین و نتایج فرمول (نسخه ی نمایشی)
 • استفاده از  If.Else و Conditionally Format Formula Results (نسخه ی نمایشی)
 • استفاده از If، Length.Then.Else، Picture، و SubScripts (نسخه ی نمایشی)
 • استفاده از (IfIsNull.Then.Else, ChrW(x و Concatenation
 • ایجاد اجرای شرطی
 • خلاصه