پیشنهاد فرادرس

آموزش Crystal Reports - فرمول ها

دسته بندی ها: کریستال ریپورت ، آموزش های WintellectNOW ، ابزار های گزارش گیری

Formula Workshop  یک منطقه مرکزی برای ساخت فرمول در Crystal Reports محسوب می شود که به دو بخش تقسیم می شود: ویرایشگر فرمول و کارشناس فرمول. در این دوره با ویرایشگر فرمول برای ساخت فرمول ها با استفاده از منابع مختلف مانند زمینه های داده ها، توابع پیش ساخته و اپراتور، ایجاد فرمول هایی برای انجام محاسبات با استفاده از فیلدهای شماره و تاریخ نوع، دستکاری داده های رشته ای و فرمت داده گزارش آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • اهداف دوره
 • پیش نیازها
 • کاوش در طراحی های موجود و باز کردن Formula Workshop (نسخه ی نمایشی)
 • بررسی Formula Workshop / Formula Editor
 • بررسی Crystal Syntax و  Basic Syntax
 • اهداف برای گزارش جدید با زمینه های مختلف فرمول (نسخه ی نمایشی)
 • ایجاد یک گزارش خالی جدید (نسخه ی نمایشی)
 • استفاده از تابع ToText و SubScript برای استخراج و اتصال (نسخه ی نمایشی)
 • استفاده از DateDiff، DateAdd و توابع CurrentDate (نسخه ی نمایشی)
 • ایجاد یک فرمول بولین و نتایج فرمول (نسخه ی نمایشی)
 • استفاده از  If.Else و Conditionally Format Formula Results (نسخه ی نمایشی)
 • استفاده از If، Length.Then.Else، Picture، و SubScripts (نسخه ی نمایشی)
 • استفاده از (IfIsNull.Then.Else, ChrW(x و Concatenation
 • ایجاد اجرای شرطی
 • خلاصه
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
Crystal Reports: Formulas Publisher:WintellectNOW Author:Joyce Weldon Duration:01:34:33

The Formula Workshop serves as a central area for building formulas in Crystal Reports. It is divided into two components: Formula Editor and Formula Expert. In this session, you’ll use the Formula Editor to build formulas using various resources such as data fields, pre-built functions, and operators. You’ll create formulas that perform calculations using number and date type fields, manipulate string data, and conditionally suppress and format report data. Finally, you’ll work with running-total fields that compute results based on conditions.
00:00:00 - Introduction
00:00:53 - Course Objectives
00:02:34 - What You Will Need
00:03:31 - Explore an Existing Report’s Design and Open the Formula Workshop (Demo)
00:09:54 - Explore the Formula Workshop / Formula Editor (Demo)
00:26:59 - Discuss Crystal Syntax vs. Basic Syntax (Demo)
00:30:35 - Objectives for New Report with Various Formula Fields (Demo)
00:33:48 - Create a New Blank Report (Demo)
00:37:43 - Use ToText Function, SubScript to Extract, and Concatenation (Demo)
00:49:41 - Use DateDiff, DateAdd, and CurrentDate Functions (Demo)
00:58:13 - Create a Boolean Formula and Conditionally Suppress Formula Results (Demo)
01:03:32 - Use If.…Then….Else and Conditionally Format Formula Results (Demo)
01:14:25 - Use If Length….Then….Else, Picture, and SubScripts (Demo)
01:20:09 - Use If IsNull….Then….Else, ChrW(x), and Concatenation (Demo)
01:24:30 - Create Conditional Running Totals
01:33:50 - Summary

پیشنهاد فرادرس