استفاده صحیح از مسیرهای ASP.NET الگوهای URL را ساده می سازد که برای ناوبری در صفحات سایت به کار می رود. با توجه روش های پیاده سازی مسیرهای ASP.NET ، شما نمی توانید آنها را با breakpoints و یا سایر تکنیک های حل مسئله استاندارد اشکال زدایی کنید. در این دوره با ابزارهای شخص ثالث مانند Glimpse برای اشکال زدایی مسیرهای شکسته و همچنین نحوه نوشتن تست های واحد مسیر و نمایش صفحات خطای مسیر آشنا شوید.

سرفصل:

  • مسیرها و صفحات خطا
  • صفحات خطا (دمو)
  •  اشکال زدایی مسیر
  • استفاده از Glimpse و سایر ابزارهای اشکال زدایی
  • تست های واحد مسیر
  • کتابخانه های تست واحد شخص ثالث برای مسیرها (نسخه ی نمایشی)
  • نتیجه