این ویدئو آموزشی نگاهی به شرکت هایی می اندازد که گروه های با کیفیتی درون سازمان های توسعه ی خود ایجاد می کنند که بر توانمند سازی و مدیریت کارکنان توسعه ی خود تمرکز می کند. همچنین در عوض کدنویسی بیشتر به معماری سازمانی توجه می کند. در این دوره با نحوه ایجاد فروشگاه های توسعه سازمانی سایر شرکت ها آشنا می شوید. آگاه باشید: این ارائه برای مدیران فناوری اطلاعات و مدیران توسعه، و تمرکز بر کسانی است که به دنبال ایجاد مراکز تعالی در سازمان های خود هستند.

سرفصل:

  • مقدمه
  • مخاطبان این دوره
  • چالش ها در سازمان های بزرگ
  • برخی از راه حل های Big-Picture
  • مراکز برتر
  • برخی از نمونه های عملی
  • نتیجه