پیشنهاد فرادرس

آموزش بهترین تمرینات معماری سازمانی

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار ، آموزش های WintellectNOW

این ویدئو آموزشی نگاهی به شرکت هایی می اندازد که گروه های با کیفیتی درون سازمان های توسعه ی خود ایجاد می کنند که بر توانمند سازی و مدیریت کارکنان توسعه ی خود تمرکز می کند. همچنین در عوض کدنویسی بیشتر به معماری سازمانی توجه می کند. در این دوره با نحوه ایجاد فروشگاه های توسعه سازمانی سایر شرکت ها آشنا می شوید. آگاه باشید: این ارائه برای مدیران فناوری اطلاعات و مدیران توسعه، و تمرکز بر کسانی است که به دنبال ایجاد مراکز تعالی در سازمان های خود هستند.

سرفصل:

  • مقدمه
  • مخاطبان این دوره
  • چالش ها در سازمان های بزرگ
  • برخی از راه حل های Big-Picture
  • مراکز برتر
  • برخی از نمونه های عملی
  • نتیجه
Enterprise Architecture Best Practices Publisher:WintellectNOW Author:Todd Fine Duration:01:04:15

This video takes a high-level look at what companies are doing to create internal quality groups within their development organizations focused on better leveraging and managing their development staff. It looks at improving enterprise development and architecture from an organizational perspective rather than a coding viewpoint. This presentation arose from our customers asking Wintellect to provide advice and guidance with regard to how other companies are creating awesome enterprise development shops. Be aware: this presentation is meant for IT executives and development managers, and the focus is on those who are seeking to create Centers of Excellence within their organizations. This is not a developer-oriented talk, although developers may benefit from it. It contains no code.
00:00:00 - Introduction
00:02:30 - Audience for this Presentation
00:03:28 - Challenges in Large Organizations
00:09:55 - Some Big-Picture Solutions
00:13:34 - Centers of Excellence
00:42:11 - Some Practical Examples
01:03:31 - Conclusion

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 202.0MB WintellectNOW Enterprise Architecture Best Practices_git.ir.mp4
captcha