آیا می خواهید از NuGet استفاده کنید تا دیگران از برنامه های شما در پروژه های خود استفاده کنند؟ در این دوره با ایجاد بسته های NuGet آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • NuGet چیست؟
 • پیش نیاز ها
 • شروع کار
 • افزودن کامپوننت های بسته
 • Core Package Properties
 • تایید وابستگی های Platform-Specific
 • ارائه بسته های دیگر (نسخه ی نمایشی)
 • انتشار بسته ها
 • جمع بندی
 • منابع مفید