پیشنهاد فرادرس

آموزش توابع در JavaScript

دسته بندی ها: آموزش جاوااسکریپت (Javascript) ، آموزش طراحی وب ، آموزش های WintellectNOW

در این دوره با تمامی توابع در جاوااسکریپت، مانند توابع arrow، پارامترهای "rest" معرفی شده در ES2015 و استفاده از آنها برای ساخت اپلیکیشن های جاوااسکریپت آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • مرور
 • 3 نوع تابع
 • استفاده از توابع سنتی و توابع arrow
 • عبارات و اعلامیه های تابع
 • Arguments و Parameters
 • Arguments Object و Rest Parameters
 • استفاده از Arguments Object و Rest Parameters
 • سه نقش توابع سنتی
 • Repeated Code ،New Scopes, و Constructor
 • توابع (نسخه ی نمایشی)
 • نقش جدید تابع ژنراتور
 • تولید مقادیر با توابع ژنراتور (نسخه ی نمایشی)
 • Arrow-Function Syntax and Lexical
 • استفاده از توابع Arrow (نسخه ی نمایشی)
 • توابع به عنوان اشیاء و داده ها
 • استفاده از توابع به عنوان اشیاء و داده ها (نسخه ی نمایشی)
 • نتیجه
Functions in JavaScript Publisher:WintellectNOW Author:Eric Greene Duration:01:18:32

There's much more to functions than meets the eye in JavaScript, and having an in-depth understanding of them is crucial to being an expert JavaScript developer. Learn all about functions in JavaScript, including the new arrow functions and "rest" parameters introduced in ES2015, and put that knowledge to work building JavaScript apps.
00:00:00 - Introduction
00:01:20 - Overview
00:03:01 - The Three Types of Functions
00:05:27 - Using Traditional Functions and Arrow Functions (Demo)
00:08:31 - Function Declarations and Expressions
00:12:19 - Exploring Function Declarations and Expressions (Demo)
00:17:53 - Arguments and Parameters
00:21:06 - Exploring Arguments and Parameters (Demo)
00:26:04 - The Arguments Object and Rest Parameters
00:30:19 - Using the Arguments Object and Rest Parameters (Demo)
00:38:22 - The Three Roles of Traditional Functions
00:45:41 - Repeated Code, New Scopes, and Constructor Functions (Demo)
00:56:23 - New Role of Generator Functions
00:57:54 - Generating Values with Generator Functions (Demo)
01:01:20 - Arrow-Function Syntax and Lexical This
01:03:51 - Using Arrow Functions (Demo)
01:11:47 - Functions as Objects and Data
01:13:33 - Using Functions as Objects and Data (Demo)
01:17:42 - Conclusion

پیشنهاد فرادرس

captcha