در این دوره با تمامی توابع در جاوااسکریپت، مانند توابع arrow، پارامترهای “rest” معرفی شده در ES2015 و استفاده از آنها برای ساخت اپلیکیشن های جاوااسکریپت آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • مرور
 • 3 نوع تابع
 • استفاده از توابع سنتی و توابع arrow
 • عبارات و اعلامیه های تابع
 • Arguments و Parameters
 • Arguments Object و Rest Parameters
 • استفاده از Arguments Object و Rest Parameters
 • سه نقش توابع سنتی
 • Repeated Code ،New Scopes, و Constructor
 • توابع (نسخه ی نمایشی)
 • نقش جدید تابع ژنراتور
 • تولید مقادیر با توابع ژنراتور (نسخه ی نمایشی)
 • Arrow-Function Syntax and Lexical
 • استفاده از توابع Arrow (نسخه ی نمایشی)
 • توابع به عنوان اشیاء و داده ها
 • استفاده از توابع به عنوان اشیاء و داده ها (نسخه ی نمایشی)
 • نتیجه