پیشنهاد فرادرس

آموزش شروع کار با Power BI Embedded

دسته بندی ها: آموزش Power BI ، آموزش های WintellectNOW

Power BI Embedded باعث می شود که برنامه نویسان بتوانند مصورسازی های تاثیرگذاری را در برنامه ها و وب سایت های خود بدون نیاز به کاربران خاصی برای داشتن حساب های Power BI فراهم آورند.

سرفصل:

 • مقدمه
 •  Power BI Embedded
 • مفاهیم Power BI Embedded
 • فضاهای کاری
 • گزارشات
 • Power BI Desktop
 • The Power BI Embedded SDK
 • ارائه مجموعه ای از فضای کاری (نسخه ی نمایشی)
 • ایجاد گزارش
 • ایجاد مجموعه داده ها
 • ایجاد فضاهای کاری، گزارش ها و مجموعه داده ها (نسخه ی نمایشی)
 • انواع منبع داده پشتیبانی شده
 • عناصر و تجسم پشتیبانی شده
 • جمع آوری مجموعه داده ها (نسخه ی نمایشی)
 • مراحل بعدی
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
Getting Started with Power BI Embedded Publisher:WintellectNOW Author:Scott Peterson Duration:00:52:31

Power BI Embedded makes it easy for developers to include impactful visualizations in their apps and Web sites without requiring individual users to have Power BI accounts. Get the scoop on Power BI Embedded and learn how to leverage in your code today.
00:00:00 - Introduction
00:01:06 - Power BI Embedded
00:02:42 - Agenda
00:05:14 - Power BI Embedded Concepts
00:07:09 - Workspaces
00:08:21 - Reports
00:09:48 - Power BI Desktop
00:11:09 - The Power BI Embedded SDK
00:13:40 - Provisioning a Workspace Collection (Demo)
00:16:32 - Creating Reports
00:18:25 - Creating Datasets
00:19:18 - Creating Workspaces, Reports, and Datasets (Demo)
00:34:24 - Supported Datasource Types
00:36:25 - Supported Elements and Visualizations
00:37:57 - Populating Datasets (Demo)
00:50:44 - Next Steps

پیشنهاد فرادرس