Indexed DB ذخیره سازی پایگاه داده محلی مبتنی بر شیء برای مشتریان HTML5 فراهم می کند. فروشگاه های Objects می توانند شامل شاخص هایی باشند که اجازه می دهد اجسام به سرعت و کارآمد بازیابی شوند و عملیات در فروشگاه های Object برای اطمینان از یکپارچگی داده ها انجام شود.

سرفصل:

  • مقدمه
  • Indexed DB
  • کار با پایگاه داده
  • کار با  Object Stores
  • Indexed DB (دمو)
  • کار با Indexes
  • محدوده های کلیدی
  • کار با محدوده های کلیدی (دمو)
  • معاملات
  • نتیجه گیری