در این دوره با طرح بندی صفحات و نحوه ایجاد بخش های مختلف، ایجاد و مشخص نمودن طرح بندی صفحات مختلف و رندر صفحات وب ASP.NET آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقمه
  • نمایش فایل های طرح بندی
  • متد طرح بندی RenderBody
  • متد طرح بندی RenderSection
  • متد طرح بندی RenderPage
  • ایجاد بیشتر طرح بندی صفحات