پیشنهاد فرادرس

آموزش توسعه پذیری SignalR

دسته بندی ها: آموزش SignalR ، آموزش طراحی وب ، آموزش های WintellectNOW

در این دوره نحوه تزریق وابستگی و پیاده سازی آن را در اپلیکیشن های SignalR فرا خواهید گرفت و با نحوه ادغام StructureMap و Ninject آشنا می شوید.

سرفصل:

  • معرفی
  • تزریق وابستگی چیست؟
  • Dependency Resolvers
  • ادغام StructureMap
  • ادغام Ninject
  • جمع بندی
SignalR Extensibility Publisher:WintellectNOW Author:Kevin Griffin Duration:00:36:47

You've learned the basics of SignalR; now it's time to take it to the next level. In this video, you'll learn how to incorporate dependency injection in SignalR apps. You'll learn what dependency injection is and how to implement it, and then see how to integrate StructureMap and Ninject.
00:00:00 - Introduction
00:01:01 - What is Dependency Injection?
00:07:47 - Dependency Injection in Action (Demo)
00:13:37 - New Dependency Resolvers
00:14:16 - StructureMap Integration (Demo)
00:29:00 - Ninject Integration (Demo)
00:35:38 - Recap

پیشنهاد فرادرس

captcha