بسته به محبوبیت برنامه شما و جایی که میزبانی می شود، ممکن است لازم باشد مطمئن شوید که می توانید آن را از یک سرور به سرور های چندگانه مقیاس کنید. به عنوان مثال، هر برنامه کاربردی که در Windows Azure یا Amazon Web Services استقرار می شود، می تواند در سراسر چندین سرور استقرار شود.  در این دوره با پیکربندی چندین “backplane” با Windows Azure Service Bus ،Redis و SQL Server آشنا می شوید.

سرفصل:

 • بررسی دوره
 • سناریو SignalR Scaling
 • زمانی که SignalR مقیاس نمی شود
 • معرفی SignalR Backplane
 • Backplane از Windows Azure Service Bus استفاده می کند
 • استفاده از Redis به عنوان  SignalR Backplane
 • تنظیمات Redis
 • Backplane از Redis استفاده می کند
 • استفاده از SQL Server به عنوان  SignalR Backplane
 • Backplane از SQL Server استفاده می کند
 • خلاصه