در این دوره با تعریف نرم افزار Visual Studio، ویژگی های آن و تمام ابزار هایی که به آن متصل می شوند آشنا می شوید.