شاید شما بخواهید پنجره های مختلف در اطراف IDE متصل شوند یا قصد داشته باشید پنجره های موجود برای وظایف مختلف detach و float شوند. در این دوره با نحوه ایجاد طرح بندی های سفارشی برای اطمینان از راحتی شما در محیط جدید آشنا می شوید.