چگونه تحلیل داده های گیاهی به کشاورزان کمک می کند تا بر گیاهان کنترل داشته باشند

دسته بندی ها: کانال Tech Insider ، تحلیل داده

 Dell Technologies به AeroFarms کمک می کند تا هزاران نقطه داده را برای بهینه سازی شرایط رشد تجزیه و تحلیل کند.

How Analyzing Plant Data Helps Vertical Farmers Have Control Over Plants Tech Insider 1:42

Sponsor Content created by Insider Studios with Dell Technologies and Intel® .

Vertical farming allows local food production at a scale. Data and technology are the future for all of agriculture. Dell Technologies helps AeroFarms analyze thousands of data points to optimize growing conditions.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط