نحوه نصب Nest Thermostat

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

در این ویدیو، نحوه نصب Nest Thermostat، نمایش داده می شود.

How To Install Nest Thermostat Tech Insider 2:54

0:00 Intro
0:15 Setting up Google Home
0:28 Installing Nest on Google Home
2:17 Installing Nest device on wall
2:30 Connecting and testing Nest
2:40 Using Nest

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط