نحوه همگام سازی Outlook Calendar با Google Calendar

دسته بندی ها: کانال Tech Insider ، سرویس های گوگل

برای یادگیری دو روش برای همگام سازی تقویم Outlook خود با تقویم Google خود، این آموزش را تماشا کنید.

How To Sync Outlook Calendar With Google Calendar Tech Insider 2:19

0:00 Intro
0:18 Syncing Google Calendar on outlook.com
1:29 Syncing Google Calendar on Microsoft Outlook app for Mac

Watch this tutorial to learn two ways to sync your Outlook Calendar with your Google Calendar.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط