پیشنهاد فرادرس

آموزش ارتباط با سخت افزار در Arduino

دسته بندی ها: آموزش آردوینو (Arduino) ، اینترنت اشیاء (IOT) ، آموزش های لیندا (Lynda)

Arduino برنامه نویسان را قادر می سازد تا تجربه کار با سخت افزار را بدست آورند و پروژه های دیجیتال تعاملی، متصل به چراغ ها، سنسورها و موتورها را بسازند. در این دوره با میکروکنترلر Arduino، سه کامپوننت رایج، یک صفحه LCD، سیم کشی و برنامه نویسی رابط ها و انجام تسک های اساسی مانند نمایش اعداد تصادفی، حلقه از طریق یک الگوی LED و پذیرش ورودی از صفحه کلید، تکمیل سیم کشی فیزیکی، مفاهیم Arduino، تکنیک های کدنویسی و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

  • معرفی دوره
  • ارتباط با صفحه LCD
  • سیم کشی و کد گذاری رابط LCD
  • نمایش عدد تصادفی در LCD
  • رابط با یک مولفه هفت گانه LED
  • LED ها
  • استفاده از shift register برای  اتصال با یک LED مولفه هفت گانه
  • تعامل با یک صفحه کلید
  • ترکیب LCD، صفحه کلید و LED
  • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Learning Arduino: Interfacing with Hardware Publisher:Lynda Author:Zahraa Khalil Duration:1h 40m Level:Intermediate

Learn how to build interactive electronics with the Arduino microcontroller and components such as LCD screens, LEDs, and keypads.
Released: 8/17/2018
Arduino enables programmers to experiment with hardware and build interactive, digital projects connected to lights, sensors, and motors. This training course introduces you to the Arduino microcontroller, showing how to interface with three common components: an LCD screen, a seven-segment LED, and a keypad. Instructor Zahraa Khalil shows how to wire and program the interfaces and perform basic tasks: displaying randomized numbers, looping through an LED pattern, and accepting input from the keypad. The course is filled with zoomed-in, hands-on demonstrations that show how to complete the physical wiring, as well as tutorials that take you through high-level Arduino concepts and practical coding techniques. Follow along to learn how to create your own electronics with this popular maker tech platform.
Topics include:
Interfacing with an LCD screen
Wiring and coding the LCD interface
Displaying random numbers on the LCD
Interfacing with a seven-segment LED component
Cycling through LEDs
Using a shift register to interface with a seven-segment LED
Interfacing with a keypad
Combining the LCD, keypad, and LED
Introduction
Open up your digital world with Arduino
36s
What you should know before watching
57s
The devices used
38s
1. Interface with an LCD
Introduction to the liquid crystal display (LCD)
1m 29s
Understanding HD4470 controller
1m 58s
The LCD interface
2m 44s
Wire up the LCD
5m 6s
Coding the LCD interface
4m 31s
Optional review: Understanding "for" loops
3m 36s
Optional review: Understanding arrays
2m 3s
Displaying random numbers and scrolling
4m 5s
2. Interface with a 7-Segment LED Directly
Overview of the 7-segment LED
35s
The 7-segment LED component
1m 24s
7-segment LED display types
1m 42s
Checking a 7-segment LED type
1m 32s
Wiring up the 7-segment LED
4m 50s
Cycle through each LED directly
5m 34s
Cycle through LEDs with a for loop
2m 29s
Understanding the 7-segment LED truth table
2m 7s
Coding 7-segment display showing numbers
3m 21s
3. Interface with a 7-Segment LED Using a Shift Register
Understanding the shift register
2m 24s
MC74HC595A shift register overview
1m 5s
Wire up the input and clock signals
2m 1s
Wire up the signals for VCC and GND
2m 52s
Wire up the 7-segment LED
2m 18s
Initializing pins for the shift register
2m 56s
The shiftOut command
3m 21s
4. Interface with a Keypad
Introduction to the keypad interface
2m 1s
Wiring up the keypad
1m 57s
Optional review: IF statement
1m 28s
Optional review: The switch...case statement
1m 40s
Understanding two-dimensional arrays
1m 58s
Setup the keypad library
2m 10s
HelloKeypad
4m 41s
Using the keypad with LEDs
5m 6s
Combine the keypad and 7-segment LED
5m 47s
Combine them all: LCD + keypad + LED
4m 44s
Conclusion
Next steps
24s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 377.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Learning Arduino Interfacing with Hardware_git.ir.rar