پیشنهاد فرادرس

آموزش پایتون برای تازه کاران - آنلاین پایتون یاد بگیرید

دسته بندی ها: آموزش پایتون (Python)

این روزها همه در حال یادگیری پایتون 3 هستند، زیرا پرطرفدارترین زبان برنامه نویسی است. اگر به دنبال یک دوره پایتون مقدماتی هستید این دوره برای شما مناسب است.

اگر به دنبال یک شغل برنامه نویسی برای کسب درآمد هستید پایتون بهترین زبان برای شروع یادگیری است.

جدول محتوا:

 • 00:00:00 پایتون چیست؟

 • 00:03:22 نصب پایتون

 • 00:05:15 مترجم پایتون

 • 00:07:12 ویرایشگرهای کد پایتون

 • 00:08:32 نوشتن اولین برنامه پایتون

 • 00:12:11 افزودنی های پایتون

 • 00:15:04 چک کردن کد برای خطاهای احتمالی (Linting)

 • 00:19:20 قالب بندی کد پایتون

 • 00:23:16 اجرای کد پایتون 

 • 00:26:17 کوئیز

 • 00:28:41 متغیرها در پایتون

 • 00:31:48 نام های متغیر 

 • 00:34:52 رشته ها در پایتون

 • 00:40:24 توالی فرار

 • 00:43:06 قالب بندی رشته ها 

 • 00:45:16 متودهای رشته

 • 00:51:13 عدد ها

 • 00:54:01 کار با عددها در پایتون 

 • 00:56:12 تبدیل نوع

 • 01:01:18 کوئیز

 • 01:04:03 مقایسه عملگرها

 • 01:06:09 عبارت های شرطی 

 • 01:10:20 عملگرهای سه تایی

 • 01:12:31 عملگرهای منطقی

 • 01:16:35 ارزیابی کوتاه مدت

 • 01:18:44 عملگرهای مقایسه ای زنجیری

 • 01:20:08 کوئیز

 • 01:21:53 حلقه For

 • 01:25:32 آشنایی با For..Else 

 • 01:28:21 حلقه های تو در تو

 • 01:31:07 آشنایی با Iterables

 • 01:34:17 حلقه های While 

 • 01:39:18 حلقه های بی نهایت

 • 01:40:57 تمرین

 • 01:43:04 تعریف توابع در پایتون

 • 01:45:30 آرگومان ها در پایتون

 • 01:47:53 انواع توابع در پایتون

 • 01:51:57 آرگومان های Keyword

 • 01:53:59 آرگومان های پیشفرض

 • 01:55:36 آشنایی با *args

 • 01:59:53 آشنایی با **args

 • 02:02:15 آشنایی با Scope

 • 02:07:26 عیب یابی در پایتون

 • 02:14:18 نکته های کدنویسی در VSCode ویندوز

 • 02:16:41 نکته های کدنویسی در VSCode مک

 • 02:18:32 تمرین

 • 02:20:03 راه حل

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Python Tutorials for Beginners - Learn Python Online Publisher:Programming with Mosh Duration:2:25:54 Level:Beginner

These days everybody is learning Python 3 because it’s the most popular programming language. If you’re looking for a Python course that teaches you the fundamentals of Python, you’ve come to the right place.
This video shows you Python applications as well as python salaries. If you’re looking for a programming job to make more money, Python is the best programming language to learn first.

TABLE OF CONTENT

00:00:00 What is Python?
00:03:22 Installing Python
00:05:15 Python Interpreter
00:07:12 Code Editors
00:08:32 Your First Python Program
00:12:11 Python Extensions
00:15:04 Linting Python Code
00:19:20 Formatting Python Code
00:23:16 Running Python Code
00:26:17 Quiz
00:28:41 Variables
00:31:48 Variable Names
00:34:52 Strings
00:40:24 Escape Sequences
00:43:06 Formatted Strings
00:45:16 String Methods
00:51:13 Numbers
00:54:01 Working with Numbers
00:56:12 Type Conversion
01:01:18 Quiz
01:04:03 Comparison Operators
01:06:09 Conditional Statements
01:10:20 Ternary Operator
01:12:31 Logical Operators
01:16:35 Short-circuit Evaluation
01:18:44 Chaining Comparison Operators
01:20:08 Quiz
01:21:53 For Loops
01:25:32 For..Else
01:28:21 Nested Loops
01:31:07 Iterables
01:34:17 While Loops
01:39:18 Infinite Loops
01:40:57 Exercise
01:43:04 Defining Functions
01:45:30 Arguments
01:47:53 Types of Functions
01:51:57 Keyword Arguments
01:53:59 Default Arguments
01:55:36 *args
01:59:53 **args
02:02:15 Scope
02:07:26 Debugging
02:14:18 VSCode Coding Tricks (Windows)
02:16:41 VSCode Coding Tricks (Mac)
02:18:32 Exercise
02:20:03 Solution

پیشنهاد فرادرس