این مخزن موج عظیم به مطالعه سونامی ها کمک می کند

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

این امواج غول پیکر ساخته دست بشر به دانشمندان در درک سونامی کمک می کند. بیش از 9 میلیون لیتر آب را در خود جای داده و امواج را 15 فوت ارتفاع می دهد. این مخزن چیزی را نشان می دهد که شبیه سازی های کامپیوتری نمی توانند.

This Massive Wave Tank Helps Study Tsunamis Tech Insider 1:48

These giant man-made waves help scientists understand tsunamis. It holds more than 9 million liters of water and makes waves 15 feet high. This tank shows what computer simulations can't.

This is how scientists study tsunamis. The Delta Flume is a massive wave tank in the Netherlands. It can make waves 15 feet high. It holds more than nine million liters of water. But how does it help with tsunami research?

A huge wave board pushes the water at one end. It pushes with enough force to show aside five brick houses. Computer models can't show everything that physical waves can. The research will help develop solutions to complex climate challenges.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط