چرا نمی توانید در هواپیما را در اواسط پرواز باز کنید؟

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

باز کردن درهای هواپیما در اواسط پرواز غیرممکن است. این به این دلیل است که کابین تحت فشار است تا مسافران بتوانند با تقلید از شرایط در ارتفاع 8000 فوتی از سطح دریا نفس بکشند.

Why You Can't Open An Airplane Door Mid-Flight Tech Insider 4:19

Airplane doors are impossible to open mid-flight. This is because the cabin is pressurized so passengers can breathe, mimicking conditions at about 8,000 feet above sea level. Planes cruise at about 36,000 feet above sea level, and the pressure difference between the inside and outside of the plane seals the door shut — like a tub drain stopper!

لینک های دانلود حجم فایل: 15.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیwhy-you-cant-open-an-airplane-door-mid-flight-git.ir.mp4 why-you-cant-open-an-airplane-door-mid-flight-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط