تبلیغات

آموزش مدیریت ورژن های نرم افزار

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش مدیریت پروژه

آموزش-مدیریت-ورژن-های-نرم-افزار

مدیریت نسخه های مختلف یک نرم افزار  یک امر مهم در پروژه های تجاری و حرفه ای است.

در این دوره آموزشی از موسسه Lynda با تکنیک های مدیریت ورژن های مختلف نرم افزار آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی دروه
 • استفاده از فایل های تمرینی
 • آشنایی با مفاهیم version control
 • ذخیره تغییرات و ردیابی تاریخ
 • ایجاد tag ها و label ها
 • استفاده از ابزارهای رابط کاربر گرافیکی  (GUI)
 • بررسی shell integration
 • کار با check-in و checkout و  revert
 • کار با GUI clients و IDE integration
 • ایجاد یک repository و یک project
 • بررسی GUI و shell integration

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

This course is a gateway to learning software version control (SVC), process management, and collaboration techniques. Author Michael Lehman reviews the history of version control and demonstrates the fundamental concepts: check-in/checkout, forking, merging, commits, and distribution. The choice of an SVC system is critical to effectively managing and versioning the assets in a software development project (from source code, images, and compiled binaries to installation packages), so the course also surveys the solutions available. Michael examines Git, Perforce, Subversion, Mercurial, and Microsoft Team Foundation Server (TFS) in particular, describing the appropriate use, features, benefits, and optimal group size for each one.
Topics include:
Comparing centralized vs. distributed systems
Saving changes and tracking history
Using revert or rollback
Working with the GUI tools
Using IDE and shell integration
Installing different systems
Creating a repository
Tagging code
Branching and merging code

Introduction 2m 12s Welcome 56s What you should know before taking this course 23s Using the exercise files 53s 1. Overview of Software Version Control 25m 8s Overview of software version control 2m 51s Understanding version control concepts 5m 14s Demo one: Getting started 11m 1s Demo two: Handling the "oops" 6m 2s 2. Background of Software Version Control 11m 3s The history of version control 3m 44s Terminology 4m 27s Exploring centralized vs. distributed systems 2m 52s 3. Version Control Concepts 28m 42s Getting files in and out of a repository 4m 38s Saving changes and tracking history 2m 47s Reverting to a prior version 1m 42s Creating tags and labels 1m 5s Branching and merging 4m 10s Exploring workflow integration and continuous builds 2m 46s Using graphical user interface (GUI) tools 2m 39s Integrating a version control system with an integrated development environment (IDE) 2m 50s Examining shell integration 3m 26s Looking at forward and reverse integration 2m 39s 4. Subversion 25m 59s Installation and setup 3m 31s Creating a repository and a project 5m 10s Working with check-in, checkout, and revert 6m 12s Tagging 1m 34s Branching and merging 5m 32s Working with GUI clients and IDE integration 4m 0s 5. Perforce 16m 13s Installation and setup 55s Working with check-in, checkout, and revert 9m 34s Tagging 1m 7s Branching and merging 4m 37s 6. Microsoft Team Foundation Server (TFS) 26m 41s Installation and setup 3m 47s Creating a repository and a project 6m 15s Working with check-in, checkout, and revert 8m 31s Tracking history and tagging 2m 15s Branching and merging 5m 53s 7. Git 19m 25s Installation and setup 3m 1s Creating a repository and a project 1m 6s Working with check-in, checkout, and revert 6m 39s Tagging 2m 13s Branching and merging 3m 44s Working with GUI clients and IDE integration 2m 42s 8. Mercurial 16m 54s Installation and setup 1m 48s Creating a repository and a project 59s Working with check-in, checkout, revert, and tracking history 6m 9s Tagging 1m 50s Branching and merging 4m 29s Exploring GUI and shell integration 1m 39s Conclusion 3m 38s Selecting a software version control that is right for you 2m 30s Next steps 1m 8s

عنوان دوره: Lynda - Fundamentals of Software Version Control حجم فایل: 194MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Fundamentals of Software Version Control

پیشنهاد فرادرس

لاله در 1393/04/22 ساعت 16:39

سلام
بیشتر آموزشاتون خوبه ولی بعضی ها واقعا عالیه
ممنون