تبلیغات

آموزش پیشرفته برنامه نویسی Objective-C

دسته بندی ها: آموزش های LiveLessons ، آموزش Objective-C

آموزش-پیشرفته-برنامه-نویسی-objective-c

زبان برنامه نویسی Objective-C برای توسعه اپلیکیشن های شرکت Apple به کار می رود.

آموزش های زیادی در این زمینه در سایت قرار دارد که برای دانلود آنها می توانید از این صفحه بازدید نمایید.

دوره آموزش پیشرفته Objective-c از موسسه آموزشی LiveLessons را به درخواست یکی از دوستان برای شما آماده کردیم.

سرفصل هاي دوره  آموزشي :

 •  استفاده از block ها
 • استفاده از کلیدهای برنامه نویسی و ارزش کلیدی observing
 • مرتب کردن و deserialize آبجکت ها برای property lists و JSON strings
 • استفاده از block ها
 • تعریف block
 • شناخت block
 • جلوگیری از مشکلات با block
 • استفاده از anonymous categories
 • پیاده سازی protocol ها همراه با categorie ها
 • کلید های ارزشی برنامه نویسی و Observing
 • اهداف آموزش دوره
 • اصول انجام Declare ویژگیهای سازگار با KVC
 • استفاده از low level GCD interface
 • استفاده از NSOperation وNSOperationQueue
 • درک الگوهای طراحی
 • ایجاد singleton ها
 • استفاده ازNSCoder
 • استفاده از property lists
 • استفاده از JSON serialization
 • استفاده از properties appropriately
 • استفاده از notation appropriately

ليست سرفصل هاي  دوره آموزشي:

In Objective-C Advanced Programming LiveLessons Jiva DeVoe covers the advanced features of the Objective-C language.  When viewers have completed these lessons, they will have an understanding of the necessary aspects of Objective-C that are needed to begin writing applications using Cocoa and Cocoa Touch. 

Developer and author Jiva DeVoe teaches viewers how to:

• Use blocks • Use categories to extend the capabilities of existing classes • Use key value coding and key value observing • Use threading to harness the power of multiprocessor and multicore machines • Understand design patterns commonly used in Objective-C • Serialize and deserialize objects to property lists and to JSON strings • Understand best practices for programming clean code in Objective-C

Table of Contents:

Introduction

Lesson 1: Blocks Learning Objectives 1.1 Understand blocks 1.2 Declare blocks 1.3 Use blocks 1.4 Understand block scope 1.5 Avoid problems with blocks 1.6 Know when to use blocks

Lesson 2: Extending Existing Class Capabilities Learning objectives 2.1 Declare categories 2.2 Implement category methods 2.3 Understand category design patterns 2.4 Implement protocols with categories 2.5 Use anonymous categories 2.6 Avoid category gotchas

Lesson 3: Key Value Coding and Key Value Observing Learning objectives 3.1 Declare KVC compliant properties 3.2 Access properties using key value coding 3.3 Observe changes on objects using key value observing 3.4 Implement manual KVO notifications 3.5 Avoid KVO gotchas

Lesson 4: Threads Learning objectives 4.1 Understand threads 4.2 Understand Grand Central Dispatch 4.3 Use the low level GCD interface 4.4 Use NSOperation and NSOperationQueue 4.5 Synchronize threads 4.6 Understand atomic accessors

Lesson 5: Objective-C Design Patterns Learning objectives 5.1 Understand design patterns 5.2 Understand design patterns in Objective-C 5.3 Create singletons 5.4 Delegate responsibility 5.5 Notify objects of changes

Lesson 6: Data Serialization Learning objectives 6.1 Use NSCoder 6.2 Use property lists 6.3 Use JSON serialization

Lesson 7: Objective-C Best Practices Learning objectives 7.1. Understand Modern Objective-C 7.2. Practice appropriate data encapsulation 7.3. Use properties appropriately 7.4. Use dot notation appropriately 7.5. Prevent non-ARC code from using your ARC code

عنوان دوره: LiveLessons - Objective-C Advanced Programming حجم فايل: 1.42GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
LiveLessons Objective C Advanced Programming

پیشنهاد فرادرس