آموزش پیشنهادی فرادرس

اصول مدیریت زمان

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش مدیریت پروژه

lynda-time-management-fundamentals

اگر در انجام کارهایتان مدیریت زمان داشته باشید، زمان بیش‌تری برای انجام کارهای مختلف خواهید داشت. فعالیت و راندمان کارهایتان را افزایش داده و از زمان خود به صورت بهینه استفاده ‌می‌کنید.

در این آموزش تصویری با اصول مدیریت زمان آشنا می شوید. اصول بهره وری شامل تحکیم فضای کاری، نگه داشتن یک ذهن روشن و توسعه بودجه می باشد. این دوره نحوه افزایش بهره وری در کسب و کار با مدیریت زمان را مورد بررسی قرار می دهد. این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda است.

سرفصل های دوره:

 • نحوه افزایش بهره وری
 • پرداختن به اسطوره های چند وظیفه ای
 • نحوه افزایش بهره وری
 • کار با ایمیل
 • کار با حساب های صوتی چندگانه
 • کنترل فضای  کاری
 • کار با اصل زمان
 • آماده سازی فایل ها
 • کار با پردازش فایل
 • ویرایش صندوق پستی
 • راه اندازی منابع ایمیل
 • ایجاد قوانین پست الکترونیک
 • نحوه فظ بهره وری
 • و...

عنوان دوره: Lynda Time Management Fundamentals مدت زمان: 2 ساعت و 43 دقیقه نویسنده: Dave Crenshawتوضیحات:

Effective time management is an indispensable skill. In Time Management Fundamentals, Dave Crenshaw explains how to sensibly allocate time in order to achieve greater productivity. Dave details a set of principles for staying organized, consolidating the workspace, keeping a clear mind, and developing a time budget. Also covered are techniques for managing a full inbox, processing email, and reserving time for the most important activities.

Introduction 3m 31s Welcome 51s Getting the most from this course 2m 4s Using the handouts and exercise files 36s 1. Laying the Groundwork to Become Productive 3m 35s Making a lasting change 1m 44s Finding your personal motivation 1m 51s 2. Understanding the Obstacle to Productivity 6m 17s Addressing the myth of multitasking 3m 12s Understanding the consequences of multitasking 3m 5s 3. Introducing the Three Principles of Productivity 7m 48s Understanding principle 1: Space 2m 46s Understanding principle 2: Mind 1m 47s Understanding principle 3: Time 3m 15s 4. Principle 1: Space 26m 17s Taking inventory of your gathering points 2m 37s Narrowing your gathering points 3m 46s Setting up an inbox gathering point 2m 23s Working with a portable inbox 2m 49s Getting the most from a notepad 2m 35s Consolidating multiple email accounts 2m 34s Consolidating multiple voicemail accounts 2m 56s Establishing a wild card gathering point 2m 47s Separating work and personal gathering points 2m 21s Taking the next step toward controlling your space 1m 29s 5. Principle 2: Mind 11m 24s Selecting your mind clearing options 5m 13s Clearing your mind using mental triggers 3m 23s Setting a mind-clearing schedule 1m 54s Taking the next step toward keeping your mind clear 54s 6. Principle 3: Time 14m 2s Choosing the right calendar for you 4m 4s Using your calendar effectively 3m 55s Saying no to others 3m 5s Saying no to yourself 2m 58s 7. Equipping Yourself for Action 4m 21s Preparing for action 4m 21s 8. Gathering to Your Inbox 14m 12s Preparing to gather 2m 40s Gathering to your inbox: At your desk 6m 30s Gathering to your inbox: Elsewhere 3m 49s Dealing with full inboxes 1m 13s 9. Understanding Processing 31m 3s Mastering the "what, when, where" processing system 3m 11s Processing question 1: What is the next step? 3m 22s Processing question 2: When will it be done? 4m 33s Processing question 3: Where is its home? 3m 49s Filing made simple 4m 5s Processing your first inbox 7m 27s Setting your processing schedule 4m 36s 10. Processing Email 18m 31s Applying 1m 53s Setting up an email resource folder 2m 58s Creating email rules or filters 4m 14s Processing email 5m 8s Processing email vs. checking email 4m 18s 11. Your Time Budgeter 18m 1s Understanding 4m 9s Establishing 2m 44s Identifying your most valuable activities 3m 39s Budgeting time for your most valuable activities 4m 11s Using your time budgeter 3m 18s Conclusion 1m 38s Maintaining your productivity gains 1m 38s Bonus 3m 0s Dave Crenshaw on getting himself organized 3m 0s

حجم فایل: 2.5GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Time Management Fundamentals

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس