Cucumber یک فریمورک توسعه مبتنی بر رفتار (BDD) است که به شما اجازه می دهد تا مشخصات خود را در انگلیسی ساده بنویسید، به تمام ذینفعان یک پروژه اجازه می دهد تا آنچه در حال انجام است را درک کنند.

شما باید با Ruby on Rails آشنا باشید  اما اصولی وجود دارد که می توانید در مورد BDD یاد بگیرید البته اگر علاقه مند هستید.