دیزاین | Design

 • Lynda Learning Adobe XD

Lynda Learning Adobe XD

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۳۸
 • Lynda Learning Adobe Spark

Lynda Learning Adobe Spark

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۳۸
 • Lynda Learning Package Design

Lynda Learning Package Design

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۲۳
 • Lynda Lightroom & Lightroom Mobile: Raw Workflows

Lynda Lightroom & Lightroom Mobile: Raw Workflows

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۲۲
 • Lynda Learning Type Design

Lynda Learning Type Design

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۱۹
 • Lynda Muse Essential Training

Lynda Muse Essential Training

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۴۷
 • Lynda Navisworks Essential Training

Lynda Navisworks Essential Training

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۴۳
 • Lynda Painting Foundations: Light and the Landscape

Lynda Painting Foundations: Light and the Landscape

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۳۹
 • Lynda Premiere Pro Guru: Fixing Video Exposure Problems

Lynda Premiere Pro Guru: Fixing Video Exposure Problems

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۳۴
 • Lynda Premiere Pro Guru: Closed & Open Caption Workflows

Lynda Premiere Pro Guru: Closed & Open Caption Workflows

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۳۴
 • Lynda Premiere Pro CC 2017 New Features

Lynda Premiere Pro CC 2017 New Features

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۳۳
 • Lynda Premiere Pro CC 2017 Essential Training: The Basics

Lynda Premiere Pro CC 2017 Essential Training: The Basics

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۳۳
 • Lynda Silhouette Photography: Shooting and Post Processing

Lynda Silhouette Photography: Shooting and Post Processing

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۲۷
 • Lynda Substance Painter Essential Training

Lynda Substance Painter Essential Training

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۱۲
 • Lynda Spotting Logo Trends

Lynda Spotting Logo Trends

پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۴۴
 • Lynda V-Ray: Control Color Bleed in Blender

Lynda V-Ray: Control Color Bleed in Blender

پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۹:۰۳
 • Pluralsight Adobe Analytics Fundamentals

Pluralsight Adobe Analytics Fundamentals

پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۴۴
 • Pluralsight Adobe Analytics Analysis Workspace

Pluralsight Adobe Analytics Analysis Workspace

پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۴۳
 • Lynda ZBrush: Tips & Tricks

Lynda ZBrush: Tips & Tricks

پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۴۳
 • Lynda ZBrush: Modeling Footwear

Lynda ZBrush: Modeling Footwear

پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۴۳
 • Pluralsight Animate CC Building AIR Desktop Applications

Pluralsight Animate CC Building AIR Desktop Applications

پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۴۲