شما باید با نوشتن کلاس های ساده در PHP آشنا باشید.  در این دوره شما نحوه گسترش استفاده از این کلاس ها را برای استفاده مجدد از کد را خواهید آموخت.

سرفصل:

 • ایجاد روابط
 • گسترش کلاس
 • استفاده از کلاس های چندگانه
 • اضافه کردن ویژگی های Child
 • رد کردن و محافظت از محدوده
 • کلاس را گسترش دهید
 • گسترش یک روش
 • دامنه روش
 • گسترش نمایش
 • مرور Parent/Child
 • گسترش Family
 • Siblings و Grandchildren
 • روابط Sibling
 • گسترش Child
 • روابط Grandchild
 • گسترش پروژه
 • بررسی وراثت