در این دوره با  نسخه های Jupyter Notebook، NumPy، Pandas و scikit-learn در داده پایتون، جعبه ابزار ضروری علم داده Python 3.6 و  تکنیک های یادگیری ماشینی و مصورسازی آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی علوم داده و پایتون
 • نگاهی به بسته های ضروری
 • معرفی Jupyter Notebook
 • مجموعه داده های Scikit-learn Toy
 • Data Munging
 • بارگیری و پیش پردازش داده
 • کار با داده های طبقه بندی شده و متن
 • ایجاد آرایه NumPy
 • عملیات و محاسبات سریع NumPy
 • خط لوله داده
 • معرفی EDA
 • ایجاد ویژگی های جدید
 • کاهش ابعاد
 • معیارهای اعتبار سنجی
 • تست و اعتبار سنجی
 • Cross-Validation
 • بهینه سازی هایپرپارامتر
 • انتخاب ویژگی
 • بسته شدن همه چیز در خط لوله
 • یادگیری ماشینی
 • آماده سازی ابزارها و مجموعه داده ها
 • رگرسیون خطی و منطقی
 • Naive Bayes
 • K-Nearest Neighbors
 • یادگیری بدون نظارت